Letno poročilo 2012

14. Druge finančne naložbe

v tisoč EUR 2012 2011
Naložbe v delnice bank 1.335 2.128
Naložbe v druge delnice 2.221 1.816
Naložba v deleže 777 777
Skupaj druge finančne naložbe 4.333 4.721
Posojila podjetjem v skupini in drugim podjetjem 160.013 164.581
Posojila zaposlencem 1.164 1.434
Posojila naročnikom telekomunikacijskih storitev 1.375 1.560
Skupaj dana posojila 162.552 167.575
Druga dolgoročna finančna sredstva 0 365
Skupaj druge finančne naložbe 166.885 172.661

Vse naložbe v delnice in deleže so razporejene v skupino finančne naložbe, razpoložljive za prodajo. Od skupne vrednosti v znesku 4.333 tisoč evrov se 1.301 tisoč evrov (2011: 1.689 tisoč evrov) nanaša na finančne inštrumente, ki kotirajo na borzi vrednostnih papirjev in so pripoznani po pošteni vrednosti. Naložbe v delnice bank so v letu 2012 oslabljene v višini 793 tisoč evrov, od tega je bilo evidentirano v izkazu poslovnega izida 422 tisoč evrov, 371 tisoč evrov pa predstavlja zmanjšanje prevrednotovalnih rezerv za pošteno vrednost finančnih naložb razpoložljivih za prodajo. Učinki prevrednotenja so prikazani v pojasnilu 9 , v tabelah, ki prikazujejo učinke prevrednotenja, zajete v izkazu poslovnega izida in vseobsegajočega donosa .

Ostala finančna sredstva ne kotirajo in so pripoznana po nabavni vrednosti. Finančne naložbe ne služijo kot zavarovanje in so prosta bremen.

 

Tabela danih posojil

v tisoč EUR 2012 2011
Dolgoročna dana posojila 162.552   167.575
Dana posojila  160.013  164.581
Posojila zaposlencem  1.164  1.434
Posojila naročnikom telekomunikacijskih storitev  1.375  1.560
Kratkoročna dana posojila 34.120 32.396
Del dolgoročnega posojila, ki zapade v 12 mesecih - dana posojila  12.076  10.902
Del dolgoročnega posojila, ki zapade v 12 mesecih - posojila zaposlencem  236  296
Kratkoročna dana posojila  21.808  21.198
Stanje konec obdobja dana posojila 196.672  199.971 

 

Zapadlost danih posojil na dan 31. 12. 2012 

  Nezapadle

Zapadle

v tisoč EUR   Do 3 mesece Od 3 do 12 mesecev Od 1 do 5 let Nad 5 let Skupaj
Dana posojila 196.672 0 0 0 0 196.672

 

Zapadlost danih posojil na dan 31. 12. 2011

  Nezapadle

Zapadle

v tisoč EUR   Do 3 mesece Od 3 do 12 mesecev Od 1 do 5 let Nad 5 let Skupaj
Dana posojila 199.971 0 0 0 0 199.971

 

Roki zapadlosti danih posojil

v tisoč EUR 2012 2011
- v manj kot 3 mesecih 10.407 3.569
- od 3 do 12 mesecev 23.757 26.432
- od 1 do 5 let 136.481 100.147
- več kot 5 let 26.027 69.823
Skupaj 196.672 199.971

 

Hierarhija poštene vrednosti

Pri pripoznavanju in razkrivanju poštene vrednosti finančnih inštrumentov z uporabo tehnike ocenjevanja vrednosti je bila uporabljena sledeča hierarhija:

  1. kategorija: določanje poštene vrednosti neposredno s sklicevanjem na uradno objavljeno ceno na aktivnem trgu,
  2. kategorija: druge tehnike ugotavljanja poštene vrednosti na podlagi predpostavk s pomembnim vplivom na pošteno vrednost, ki so v skladu z opaznimi trenutnimi tržnimi transakcijami z istimi inštrumenti, bodisi neposredno bodisi posredno,
  3. kategorija: druge tehnike ugotavljanja poštene vrednosti na podlagi predpostavk s pomembnim vplivom na pošteno vrednost, ki niso v skladu z opaznimi trenutnimi tržnimi transakcijami z istimi inštrumenti, in naložbe, vrednotene po nabavni vrednosti. Vsi vrednostni papirji v tretji kategoriji se vodijo po nabavni vrednosti.
Sredstva, merjena po pošteni vrednosti 31. 12. 2012 1. kategorija 2. kategorija 3. kategorija
Finančne naložbe, razpoložljive za prodajo        
Lastniški vrednostni papirji 4.333 1.301 0 3.032
Izvedeni finančni inštrumenti        
Za varovanje obrestnega tveganja -1.118 0 -1.118 0
Sredstva, merjena po pošteni vrednosti - preračunano 31. 12. 2011 1. kategorija 2. kategorija 3. kategorija
Finančne naložbe, razpoložljive za prodajo        
Lastniški vrednostni papirji 4.721 1.689 0 3.032
Izvedeni finančni inštrumenti        
Za varovanje obrestnega tveganja -1.257 0 -1.257 0 0 0 0 0

Vsi vrednostni papirji v tretji kategoriji se vodijo po nabavni vrednosti.