Letno poročilo 2012

13. Naložbe v odvisne družbe, pridružena podjetja in skupne podvige

Naložbe v odvisne družbe

  Naziv Naslov Država Dejavnost Davčna stopnja Delež v kapitalu v % Delež glasovalnih pravic v % Vrednost kapitala na dan 31. 12. Poslovni izid
                2012 2011 2012 2011
  SLOVENIJA                    
1 GVO, gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o. Cigaletova 10, Ljubljana Slovenija gradbena in vzdrževalna dela na telekomunikacijskem kabelskem omrežju 18 % 100 % 100 % 15.237 12.194 3.043 1.961
2 AVTENTA, napredne  poslovne rešitve, d.o.o. Stegne 19, Ljubljana Slovenija sistemski integrator 18% 100 % 100 % 5.996 2.612 183 365
3 TSmedia, medijske vsebine in storitve, d.o.o. Cigaletova 15,  Ljubljana Slovenija multimedijske in internetne vsebine 18 % 100 % 100 % 9.236 8.007 -3.771 1.414
4 SOLINE Pridelava soli d.o.o. Seča 115, Portorož Slovenija pridelava soli ter ohranjanje in upravljanje krajinskega parka 18 % 100 % 100 % 4.808 4.641 26 227
  TUJINA                    
5 IPKO Telecommunications d.o.o. Lagija Ulpiana, Rruga "Zija Shemsiu", nr 34, Prishtine Kosovo telekomunikacijske storitve 10 % 93 % 93 % 4.586 6.377 -1.791 1.792
6 ANEKS d.o.o. Banja Luka Majke Jugovića 25, Banja Luka Bosna in Hercegovina telekomunikacijske storitve 10 % 100 % 70 % 9.228 7.666 263 346
7 ONE DOOEL Skopje Bul. Kuzman Josifovski Pitu 15, Skopje Makedonija telekomunikacijske storitve 10 % 100 % 100 % 28.354 34.612 -7.009 -38.262
8 PRIMO Communications d.o.o. Autostrada Tiranë-Durrës, km 1, Komuna Kashar, Tirana Albanija Albanija internetne storitve 10 % 100 % 100 % -1.296 97 -1.396 -1.465
9 DIGI PLUS MULTIMEDIA Društvo za telekomunikaciski uslugi DOOEL Skopje Bul. Partizanski odredi, no. 70, DTC Aluminka, Skopje Makedonija storitve digitalne televizije 10 % 100 % 100 % 249 274 -27 -730
10 SIOL, d.o.o. Margaretska 3, Zagreb Hrvaška telekomunikacijske storitve 20 % 100 % 100 % 597 589 10 25
11 "SiOL društvo za pružanje telekomunikacijskih usluga" d.o.o. Sarajevo Tešanjska ulica 24 a, Sarajevo Bosna in Hercegovina telekomunikacijske storitve 10 % 100 % 100 % 1.659 1.504 -44 -6
12 DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE "SIOL" DOO PODGORICA Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.106, Podgorica Črna gora telekomunikacijske storitve 9 % 100 % 100 % 2.365 326 29 -4


Naložbe v odvisne družbe

v tisoč EUR 2011 Povečanje Slabitev 2012
GVO 5.758     5.758
Tsmedia 11.482 5.000   16.482
Avtenta 1.723 3.200   4.923
Soline 0 147   147
Ipko 6.690   -960 5.730
Aneks 10.000 989   10.989
Primo 528 159 -687 0
SIOL Zagreb 501     501
One 38.785   -2.524 36.261
Digi Plus Multimedia 2.000   -1.761 239
SIOL Podgorica 330 2.010   2.340
SiOL Sarajevo 1.510 200   1.710
Naložbe v odvisne družbe 79.307 11.705 -5.932 85.080
Gibtelecom 36.775     36.775
M-Pay 63     63
Naložbe v skupne podvige 36.838 0 0 36.838
         

Naložbe v odvisne družbe in skupne podvige

116.145

11.705

-5.932

121.918

Telekom Slovenije je kot edini družbenik hčerinske družbe Avtenta na skupščini te družbe sprejel sklep o povečanju osnovnega kapitala z denarnim vložkom 3.200 tisoč evrov. Osnovni kapital družbe po povečanju in vpisu v sodni register 30. 1. 2012 znaša 4.869.170 evrov.

V juliju 2012 je Telekom Slovenije družbo TSmedia, ki je v njegovem 100 % lastništvu, dokapitaliziral v višini 5.000 tisoč evrov in sedaj znaša osnovni kapital družbe 5.568.817 evrov. Družba TSmedia je v letu 2012 zaključila postopke likvidacije svojih odvisnih družb, ki jih je začela že v letu 2011. Družba POGODAK DOO BEOGRAD u likvidaciji, v Srbiji, je bila dne 1. 2. 2012 izbrisana iz sodnega registra v Beogradu, POGODAK TRAŽILICA d. o. o., u likvidaciji, na Hrvaškem, pa je bila iz sodnega registra v Zagrebu izbrisana dne 23. 8. 2012.

Na skupščini družbe Soline je Telekom Slovenije kot edini družbenik te družbe sprejel sklep o povečanju osnovnega kapitala z denarnim vložkom v višini 147 tisoč evrov. Osnovni kapital družbe Soline po povečanju in vpisu v sodni register dne 30. 7. 2012 znaša 4.047.330,92 evrov.

Družba Ipko Telecommunications ima 100 % lastništvo v družbi N.B. »Media Works«, Sh.p.k., Kosovo, Ipko Net Albania, d. o. o., ter skupni podvig v družbi DSN, d. o. o. Lastniški delež Telekoma Slovenije je 93,11 %, za preostali delež obstaja dogovor z manjšinskimi lastniki o nakupu preostalega deleža matične družbe. Družba iz tega naslova na dan 31. 12. 2012 izkazuje obveznost.

Telekom Slovenije je družbo SIOL Podgorica v Črni gori, ki jo je za namen izgradnje regionalnega optičnega omrežja preko Črne gore ustanovil leta 2011 in ki je v 100 % njegovi lasti, v mesecu aprilu 2012 dokapitaliziral v višini 2.010 tisoč evrov. Osnovni kapital navedene družbe po povečanju in vpisu v sodni register znaša 2.340 tisoč evrov.

Telekom Slovenije je na podlagi povečanja osnovnega kapitala družbe z novim vplačilom osnovnega vložka v decembru 2011, na podlagi sprejetih skupščinskih sklepov in z registracijo v sodnem registru Bosne in Hercegovine postal lastnik novega poslovnega deleža v družbi SiOL, Sarajevo v višini 1.500 tisoč evrov. Telekom Slovenije je kot edini družbenik družbe SiOL, Sarajevo v oktobru 2012 sprejel sklep o povečanju osnovnega kapitala v višini 200 tisoč evrov.

Družba SIOL B.V. v likvidaciji, ki je bila v 100 % lasti družbe Telekom Slovenije je bila izbrisana iz sodnega registra dne 12. 7. 2012.

Telekom Slovenije ima 100 % ekonomsko lastništvo v vseh svojih odvisnih družbah zaradi dogovora o nakupu manjkajočega deleža z manjšinskim delničarjem. Telekom Slovenije je z manjšinskima lastnikoma družbe Primo Communications, Albanija v decembru 2012 podpisala pogodbi o odkupu 25 % deleža v družbi. Z vpisom prenosa deleža v poslovni register v Tirani je Telekom Slovenije postal 100 % družbenik te družbe.

Telekom Slovenije je v decembru 2012 podpisal pogodbo o odkupu 30 % deleža z manjšinskim lastnikom v družbi Aneks, Banja Luka. Z dnem vpisa prenosa deleža v poslovni register v Banja Luki bo Telekom Slovenije postal 100% družbenik te družbe.

 

Oslabitev finančnih naložb

Na podlagi preverbe znamenj slabitve je družba pristopila k oceni poštene vrednosti dolgoročnih finančnih naložb v odvisne družbe Ipko Telecommunications, Primo Communications, One, Skopje in Digi Plus Multimedia, Skopje.

Družbi s sedežem v Makedoniji, One in  Digi Plus Multimedia, Skopje, sta bili zaradi prepletenosti poslovanja in zaradi načrtovane bližnje združitve, vrednoteni skupaj.

Družbi s sedežem v Makedoniji sta bili zaradi prepletenosti poslovanja in zaradi načrtovane bližnje pripojitve k One, družbe Digi Plus Multimedia, Skopje, vrednoteni skupaj (kot One). Nadomestljiva vrednost družbe One, predstavlja vrednost pri uporabi, ki je bila določena na osnovi metode sedanje vrednosti pričakovanih prostih denarnih tokov, ki temelji na petletnih projekcijah družbe. Uporabljena diskontna stopnja pred davki pri projekciji je od 15,0 % v letu 2012 do 12,9 % v rezidualu, denarni tokovi nad pet let pa so ekstrapolirani s povprečno 2 % stopnjo rasti. Dolgoročni finančni naložbi v družbo One in v Digi Plus Multimedia sta se na osnovi cenitve oslabili v skupni višini 4.285 tisoč evrov. Analiza občutljivosti nadomestljive vrednosti v odvisnostih od tehtanih povprečnih stroškov celotnega kapitala in stopnje rasti reziduala v razponu od -0,5 % do + 0,5 % glede na uporabljene stopnje spreminja nadomestljivo vrednost v razponu med 31.043 tisoč evrov in 43.383 tisoč evrov.

Nadomestljiva vrednost družbe Ipko Telecommunications predstavlja vrednost pri uporabi, ki je bila določena na osnovi metode sedanje vrednosti pričakovanih prostih denarnih tokov, ki temelji na petletnih projekcijah družbe. Uporabljena diskontna stopnja pred davki pri projekciji je 15,0 % v letu 2012 do 12,5 % v rezidualu, denarni tokovi nad pet let pa so ekstrapolirani s povprečno 3 % stopnjo rasti. Dolgoročna finančna naložba v družbo Ipko Telecommunications se je na osnovi cenitve oslabila v višini 960 tisoč evrov. Analiza občutljivosti nadomestljive vrednosti v odvisnostih od tehtanih povprečnih stroškov celotnega kapitala in stopnje rasti reziduala v razponu od -0,5 % do + 0,5 % glede na uporabljene stopnje spreminja nadomestljivo vrednost v razponu med 0 evrov in 19.713 tisoč evrov.

Nadomestljiva vrednost družbe Primo Communications predstavlja vrednost pri uporabi, ki je bila določena na osnovi metode sedanje vrednosti pričakovanih prostih denarnih tokov, ki temelji na petletnih projekcijah družbe. Uporabljena diskontna stopnja pred davki pri projekciji je 18,5 % v letu 2012 do 14,6 % v rezidualu, denarni tokovi nad pet let pa so ekstrapolirani s povprečno 2 % stopnjo rasti. Dolgoročna finančna naložba v družbo Primo Communications se je na osnovi cenitve oslabila v višini 687 tisoč evrov. Analiza občutljivosti tehtanih povprečnih stroškov celotnega kapitala in stopnje rasti reziduala v razponu od - 1 % do + 1 % kaže, da analizirana dejavnika bistveno ne vplivata na ocenjeno nadomestljivo vrednost podjetja, saj je ocenjena vrednost v vseh primerih negativna oziroma za namene cenitve enaka 0 evrov.

 

Naložbe v skupne podvige

  Naziv Naslov Država Dejavnost Davčna stopnja Delež v kapitalu v % Delež glasovalnih pravic v % Vrednost kapitala na dan 31. 12. Poslovni izid
                2012 2011 2012 2011
1. M-PAY, Družba za mobilno plačevanje, storitve in trgovino, d.o.o. Ul.Vita Kraigherja 3, MARIBOR Slovenija obdelava mobilnih plačil 18 % 50 % 50 % 194 185 13 13
2. Gibtelecom Limited 15/21 John Mackintosh Square, Gibraltar Gibraltar telekomunikacijske storitve 20 % 50 % 50 % 34.047 35.138 4.797 9.916

Telekom Slovenije je v aprilu 2007 pridobil 50 % lastniški delež v družbi Gibtelecom Limited, ki je ponudnik telekomunikacijskih storitev v Gibraltarju in kot zasebna družba ne kotira na nobeni od javnih borz vrednostnih papirjev.

Družba M-Pay je s pripojitvijo družbe Mobitel k družbi Telekom Slovenije v 50 % lastništvu družbe Telekom Slovenije.