Letno poročilo 2012

12. Opredmetena osnovna sredstva

Zemljišča in zgradbe ter kabelska kanalizacija so v družbi Telekom Slovenije izkazani po pošteni vrednosti, vsa ostala opredmetena osnovna sredstva pa po nabavni vrednosti.

Zemljišča in zgradbe je pooblaščena neodvisna ocenjevalka vrednosti nepremičnin ovrednotila na pošteno vrednostna dan 1. 10. 2012.

Poštena vrednost je cena, ki bi bila prejeta za prodajo sredstva ali plačana za prenos obveznosti v urejenem poslu med tržnimi udeleženci na dan merjenja. Poštena vrednost nepremičnin je njihova tržna vrednost. Tržna vrednost je ocenjeni znesek, za katerega naj bi voljan kupec in voljan prodajalec zamenjala premoženje na datum ocenjevanja vrednosti v transakciji med nepovezanima in neodvisnima strankama po ustreznem trženju, pri kateri sta stranki delovali seznanjeno, previdno in brez prisile.

Za potrebe cenitve so se nepremičnine razdelile v tri skupine glede na višino knjigovodske vrednosti na datum cenitve:

  • nepremičnine nad 5 milijonov evrov knjigovodske vrednosti (ki predstavljajo 62 % skupne knjigovodske vrednosti),
  • nepremičnine od 1 do 5 milijonov evrov knjigovodske vrednosti,
  • nepremičnine do 1 milijon evrov knjigovodske vrednosti.

Za nepremičnine, katerih knjigovodska vrednost je znašala nad 5 milijonov, so bile uporabljene vse tri metode ocenjevanja vrednosti (metoda tržnih primerjav, na donosu zasnovan način in nabavno-vrednostni način), kot so določene z mednarodni standardi ocenjevanja. Za nepremičnine od 1 milijona do 5 milijonov sta bili uporabljeni metodi tržnih primerjav in nabavno-vrednostni način, za nepremičnine s knjigovodsko vrednostjo do 1 milijona je bila uporabljena metoda tržnih primerjav.

Glede na namen uporabe pa je bila upoštevana hierarhija poštene vrednosti za vsako sredstvo posebej.

Na podlagi cenitvenega poročila se je vrednost zemljišč in zgradb zmanjšala za 4.223 tisoč evrov. Od tega je bila evidentirana slabitev v višini 1.919 tisoč evrov preko izkaza poslovnega izida in znižanje prevrednotovalnih rezerv v višini 2.304 tisoč evrov ter odprava odloženih davkov v višini 345 tisoč evrov.

Kabelsko kanalizacijo je pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnin ovrednotila na dan 1. 1. 2010. Pri vrednotenju je bila uporabljena metoda nadomestitvenih vrednosti, ker za tovrstna osnovna sredstva ni primerljivih tržnih cen.

Pomembnejša povečanja opredmetenih osnovnih sredstev v uporabi v letu 2012 se nanašajo predvsem na pridobitev nepremičnin in kabelske kanalizacije v višini 9.253 tisoč evrov, izgradnjo in posodobitev kabelskega omrežja v višini 6.803 tisoč evrov, pridobitev telekomunikacijske in druge opreme v višini 38.015 tisoč evrov in druge opreme.

Knjigovodska vrednost opreme na dan 31. 12. 2012 iz naslova finančnega najema je 2.896 tisoč evrov.

Opredmetena osnovna sredstva niso predmet obremenitve.

 

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev 2012

v tisoč EUR Zemljišča, zgradbe in kabelska kanalizacija Kabelsko omrežje Telefonske centrale Oprema za mobilno omrežje Druga oprema Sredstva v izgradnji Skupaj
NABAVNA VREDNOST              
Stanje 1. 1. 2012 393.500 871.951 277.106 587.061 410.299 28.331 2.568.248
Učinek prevrednotovanja - povečanje 586 0 0 0 0 0 586
Učinek prevrednotovanja - zmanjšanje -30.798 0 0 0 0 0 -30.798
Povečanja 0 0 0 12 3.834 61.141 64.987
Prenos iz sredstev v izgradnji 9.253 6.803 3.639 13.571 20.805 -54.071 0
Zmanjšanja, odpisi -1.140 -286 -8.018 -1.000 -18.512 -648 -29.604
Drugi prenosi 54.785 0 13 -67.793 12.991 4 0
Stanje 31. 12. 2012 426.186 878.468 272.740 531.851 429.417 34.757 2.573.419
POPRAVEK VREDNOSTI              
Stanje 1. 1. 2012 77.059 645.397 258.204 419.493 330.411 0 1.730.564
Učinek prevrednotovanja -25.989 0 0 0 0 0 -25.989
Povečanja 84 0 0 0 0 0 84
Amortizacija 17.649 24.413 8.065 36.081 32.410 0 118.618
Zmanjšanja, odpisi -42 -261 -7.902 -1.000 -17.920 0 -27.125
Drugi prenosi 31.779 0 13 -39.528 7.738 0 2
Stanje 31. 12. 2012 100.540 669.549 258.380 415.046 344.867 352.639 0 1.796.154
NEODPISANA VREDNOST              
Stanje 1. 1. 2012 316.441 226.554 18.902 167.568 79.888 28.331 837.684
Stanje 31. 12. 2012 325.646 208.919 14.360 116.805 76.778 34.757 777.265

 

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev 2011

v tisoč EUR Zemljišča, zgradbe in kabelska kanalizacija Kabelsko omrežje Telefonske centrale Oprema za mobilno omrežje Druga oprema Sredstva v izgradnji Skupaj
NABAVNA VREDNOST              
Stanje 1. 1. 2011 388.358 865.698 283.567 570.353 410.800 29.607 2.548.383
Povečanja 0 0 0 131 585 50.849 51.565
Prenos iz sredstev v izgradnji 6.116 8.024 2.337 17.902 18.039 -52.418 0
Zmanjšanja, odpisi -973 -1.771 -8.798 -1.325 -19.125 292 -31.700
Drugi prenosi -1 0 0 0 0 1 0
Stanje 31. 12. 2011 393.500 871.951 277.106 587.061 410.299 28.331 2.568.248
POPRAVEK VREDNOSTI              
Stanje 1. 1. 2011 63.183 621.420 257.474 372.552 312.648 0 1.627.277
Povečanja 32 0 0 3.724 129 0 3.885
Amortizacija 14.151 25.748 9.402 44.306 36.438 0 130.045
Zmanjšanja, odpisi -307 -1.771 -8.672 -1.089 -18.804 0 -30.643
Stanje 31. 12. 2011 77.059 645.397 258.204 419.493 330.411 0 1.730.564
NEODPISANA VREDNOST              
Stanje 1. 1. 2011 325.175 244.278 26.093 197.801 98.152 29.607 921.106
Stanje 31. 12. 2011 316.441 226.554 18.902 167.568 79.888 28.331 837.684