Letno poročilo 2012

11. Neopredmetena sredstva

Družba nima omejene lastninske pravice na neopredmetenih sredstvih, prav tako pa niso predmet obremenitve.

Koncesije predstavljajo pravice do uporabe frekvence spektra GSM 900 in 1800 ter UMTS. Neodpisana vrednost koncesije za UMTS na 31. 12. 2012 znaša 36.159 tisoč evrov (v letu 2011 40.300 tisoč evrov), neodpisana vrednost koncesije za GSM pa 1.327 tisoč evrov (v letu 2011 2.263 tisoč evrov). Licence pa se nanašajo predvsem na licence za uporabo računalniških programov.

Pomembnejša povečanja neopredmetenih sredstev v uporabi v letu 2012 se nanašajo predvsem na nabavo računalniške programske opreme v višini 5.583 tisoč evrov in nabavo licenc v višini 735 tisoč evrov.

 

Gibanje neopredmetenih sredstev 2012

v tisoč EUR Koncesije in licence Računalniški programi Druga
neopredmetena
sredstva
Neopredmetena
sredstva v
izgradnji
Skupaj
NABAVNA VREDNOST          
Stanje 1. 1. 2012 120.850 106.536 194 5.965 233.545
Povečanja 0 0 0 13.173 13.173
Prenos v uporabo 735 5.583 0 -6.318 0
Zmanjšanja -1.169 -11.781 -6 0 -12.956
Drugi prenosi 3.630 -3.630 0 0 0
Stanje 31. 12. 2012 124.046 96.708 188 12.820 233.762
POPRAVEK VREDNOSTI          
Stanje 1. 1. 2012 73.161 86.970 182 0 160.313
Zmanjšanja -1.169 -11.777 -6 0 -12.952
Drugi prenosi 2.924 -2.922 000 000000 22
Amortizacija 8.171 12.514 6 0 20.691
Stanje 31. 12. 2012 83.087 84.785 182 0 168.054
NEODPISANA VREDNOST          
Stanje 1. 1. 2012 47.689 19.566 12 5.965 73.232
Stanje 31. 12. 2012 40.959 11.923 6 12.820 65.708

 

Gibanje neopredmetenih sredstev 2011

v tisoč EUR Koncesije in licence Računalniški programi Druga
neopredmetena
sredstva
Neopredmetena
sredstva v
izgradnji
Skupaj
NABAVNA VREDNOST          
Stanje 1. 1. 2011 120.624 106.922 194 2.932 230.672
Povečanja 0 0 0 8.994 8.994
Prenos v uporabo 692 5.269 0 -5.961 0
Zmanjšanja -466 -5.655 0 0 -6.121
Stanje 31. 12. 2011 120.850 106.536 194 5.965 233.545
POPRAVEK VREDNOSTI          
Stanje 1. 1. 2011 66.088 77.664 174 0 143.926
Zmanjšanja -466 -5.655 0 0 -6.121
Amortizacija 7.539 14.961 8 0 22.508
Stanje 31. 12. 2011 73.161 86.970 182 0 160.313
NEODPISANA VREDNOST          
Stanje 1. 1. 2011 54.536 29.258 20 2.932 86.746
Stanje 31. 12. 2011 47.689 19.566 12 5.965 73.232