Letno poročilo 2012

10. Davek iz dobička

Davčni odhodek, izkazan v izkazu poslovnega izida

v tisoč EUR  2012 2011
Davek tekočega leta 0 -17.472
Odložene terjatve / obveznosti za davek -2.521 3.190
Odhodek za davek iz dobička v breme rezultata -2.521 -14.282

 

Uskladitev med dejanskim in izračunanim odhodkom za davek z upoštevanjem efektivne davčne stopnje

v tisoč EUR  2012 2011
Dobiček pred obdavčitvijo 51.460 35.615
Davčna stopnja 18 % 20 %
Davek iz dobička, upoštevajoč predpisano davčno stopnjo -9.263 -7.123
Neobdavčene prejete dividende 724 1.765
Koriščenje davčne olajšave v tekočem obdobju 0 1.017
Sprememba davčne stopnje -5.375 -22
Davčno nepriznani odhodki 13.237 -9.926
V preteklih obdobjih nepriznani davčni odhodki 16.911 23
Tekoče davčno nepriznani odhodki -3.674 -9.947
Ostale postavke -1.844 7
Skupaj odhodek za davek -2.521 -14.282

Efektivna davčna stopnja za leto 2012 je 4,90 % (za leto 2011: 40,10 %). Nizka efektivna davčna stopnja v letu 2012 je posledica davčno priznanih odhodkov iz oslabitve finančnih naložb, ki so v letu 2012 odtujene.

Skladno s predpisi o davku na dohodek pravnih oseb se je v letu 2012 spremenila davčna stopnja iz 20 % na 18 %. Prav tako se je spremenila višina davčne olajšave vlaganja v raziskave in razvoj iz 40 % na 100 %, vendar največ v višini davčne osnove. Znesek olajšave za investiranje pa se je iz 30 % povečal na 40 % zneska, investiranega v zakonsko določeno vrsto opreme in neopredmetenih osnovnih sredstev brez zgornjega praga koriščenja olajšave. Splošna olajšava za investiranje se izključuje z olajšavo za vlaganje v raziskovanje in razvoj.

Zaradi spremembe davčne stopnje je družba pripoznala zmanjšanje terjatev za odložene davke v breme poslovnega izida v višini 5.375 tisoč evrov.

 

Spremembe odloženih davkov, ki so pripoznane v izkazu poslovnega izida

v tisoč EUR  2012 2011
Opredmetena osnovna sredstva -1.383 1.082
Finančne naložbe 1.106 678
Rezervacije -1.786 740
Terjatve in zaloge -3.281 690
Druga sredstva 2.823 0
Spremembe odloženih terjatev/obveznosti za davek -2.521 3.190

 

Spremembe odloženih davkov, ki so pripoznane v kapitalu

v tisoč EUR  2012 2011
Sprememba prevrednotovalnih rezerv iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev 345 0
Sprememba poštene vrednosti finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo -5 436
Spremembe odloženih terjatev/obveznosti za davek 340 436