Letno poročilo 2012

9. Drugi odhodki poslovanja

v tisoč EUR 2012 2011
Rezervacije (pojasnilo 26) -3.296 9.084
Izguba pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev 1.085 3.023
Slabitev in odpisi zalog 892 1.272
Slabitev in odpisi terjatev 2.172 5.728
Slabitev neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev 5.515 6.936
Ostali odhodki 6.677 10.418
Usredstvena lastna režija -6.966 -3.654
Skupaj drugi odhodki poslovanja 6.079 32.807