Letno poročilo 2012

8. Stroški dela

v tisoč EUR 2012 2011

Plače in nadomestila plač

113.968 111.444

Prispevki za socialno varnost

24.911 23.715

- od tega prispevki za pokojninsko zavarovanje

9.990 10.252

Drugi stroški dela

18.334 15.001

Skupaj stroški dela

157.213 150.160

V povprečju je bilo v letu 2012 v Skupini Telekom Slovenije zaposlenih 4.514 (v 2011: 4.602) delavcev.

Struktura zaposlenih po stopnji izobrazbe v Skupini Telekom Slovenije

Število zaposlenih v poslovnem letu glede na zahtevano izobrazbo Začetek leta 2012 Konec leta 2012 Spremembe v letu 2012 Povprečno število delavcev na podlagi delovnih ur glede na izobrazbo leta 2012 Povprečno število delavcev na podlagi delovnih ur glede na izobrazbo leta 2011
I. stopnja 3 2 -1 101 3
II. stopnja 25 27 2 25 22
III. stopnja 11 12 1 4 13
IV.  stopnja 661 632 -29 564 690
V.   stopnja 1.435 1.476 41 1.344 1.591
VI.  stopnja 1.011 968 -43 943 883
VII. stopnja 1.575 1.573 -2 1.422 1.377
Magistri in doktorji 40 35 -5 110 23

Skupaj

4.761 4.725 -36 4.514 4.603