Letno poročilo 2012

6. Drugi prihodki od poslovanja

v tisoč EUR 2012 2011
Prihodki od prejetih državnih pomoči 2.163 2.148
Dobiček pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev 983 109
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki 3 24
Drugi prihodki 4.785 7.141
Skupaj drugi prihodki od poslovanja 7.934 9.422