Letno poročilo 2012

5. Čisti prihodki od prodaje

v tisoč EUR 2012 2011
Klasična telefonija in klasični zakupi kapacitet 101.016 120.348
Mobilne storitve končni trg 310.855 332.119
Širokopasovne in druge IP storitve 153.795 147.457
Medomrežno povezovanje in mednarodne operaterske storitve 127.928 125.031
Razvezan dostop, kolokacijske storitve, dostop z bitnim tokom, ponudniki storitev in nacionalno gostovanje 29.598 33.933
Prodaja trg. blaga in materiala 30.992 31.822
Drugi prihodki 30.939 24.376
Skupaj čisti prihodki od prodaje 785.123 815.085