Letno poročilo 2012

4. Poročanje po segmentih

Skupina ima štiri poslovne segmente. Razkritja poslovanja po segmentih temeljijo na sistemu notranjega poročanja, ki ga poslovodstvo uporablja pri odločanju.

Kot segmenti poslovanja, o katerih se poroča, so opredeljena geografska območja, in sicer Slovenija, Makedonija, Kosovo in druge države. Za segmente je kot merilo uporabljen sedež opravljanja dejavnosti. Segmenti, o katerih poroča skupina, so:

  • Slovenija – v ta segment so zajete vse družbe, katerih sedež je v Sloveniji, zajema pa predvsem dejavnost na področju telekomunikacijskih storitev fiksne in mobilne telefonije, izgradnjo in vzdrževanje telekomunikacijskega omrežja, ponudbo multimedijskih in internetnih storitev in vsebin ter digitalno televizijo. V ta segment so zajete naslednje družbe: Telekom Slovenije, GVO, Avtenta, TSmedia, Soline in kot skupno vlaganje družba M-Pay;
  • Makedonija – v segment sta zajeti družbi s sedežem v Makedoniji, in sicer One in Digi Plus  Multimedia. Dejavnost tega segmenta je ponujanje integriranih telekomunikacijskih storitev in trženje storitve digitalne televizije;
  • Kosovo – predstavlja družbo Ipko, ki opravlja telekomunikacijske storitve na Kosovu;
  • Druge države – zajete so ostale družbe v skupini, in sicer Aneks, Primo, Siol Zagreb, Siol Sarajevo in Siol Podgorica ter Gibtelecom Gibraltar, ki je v segment vključen kot skupaj obvladovana družba po kapitalski metodi. Glavna dejavnost tega segmenta je ponujanje telekomunikacijskih storitev.

Predstavitev poslovanja po segmentih temelji na osnovnih računovodskih izkazih Skupine Telekom Slovenije, prodaja med segmenti pa se opravlja po tržnih vrednostih. V postopku uskupinjevanja so izločeni vsi medsebojni posli in so zajeti med izločitvami in prilagoditvami.

Skupina ne razkriva finančnih prihodkov in odhodkov po odsekih, ker financiranje skupine poteka centralno na nivoju matične družbe.


Poslovni segmenti 2012

1 Prihodki od prodaje med segmenti so izločeni iz skupinskih izkazov.
2 Dobiček iz poslovanja za posamezni segment vključuje tudi dobiček iz transakcij med  posameznimi segmenti v znesku -3.823 tisoč evrov.
3 Sredstva po segmentih poročanja ne vsebujejo posojil v znesku 15.848 tisoč evrov, drugih finančnih naložb v znesku 50.515 tisoč evrov, odloženih terjatev za davek v znesku 21.238 tisoč evrov, terjatev za davek od dobička v znesku 17.566 tisoč evrov in izločitev medsebojnih razmerij med družbami v znesku -61.581 tisoč evrov.
4 Naložbe v neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva vsebujejo povečanja nabavne vrednosti (pridobitve) neopredmetenih sredstev, zemljišč, gradbenih objektov, opreme, vključno s sredstvi, pridobljenimi z nakupi odvisnih družb.
5 Obveznosti po segmentih poročanja ne vsebujejo prejetih posojil v znesku 127.818 tisoč evrov, izdanih obveznic v znesku 298.196 tisoč evrov, obveznosti za finančni najem v znesku 1.828 tisoč evrov, drugih finančnih obveznosti v znesku 24.088 tisoč evrov, obveznosti za odložene davke v znesku 6.609 tisoč evrov, obveznosti za davek od dobička v znesku 230 tisoč evrov in izločitev medsebojnih razmerij med družbami v znesku -45.320 tisoč evrov.

v tisoč EUR

Slovenija

Makedonija

Kosovo

Druge države

Izločitve in prilagoditve

Uskupinjeno

Prodaja kupcem

666.642

58.687

51.226

8.568

0

785.123

Prodaja med segmenti 1

74.638

13.468

18.151

10.077

-116.334

0

Prihodki po segmentih skupaj

741.280

72.155

69.377

18.645

-116.334

785.123

Drugi prihodki

6.603

1.483

123

149

-424

7.934

Delež v rezultatu poslovanja skupnih podvigov

6

 

 

4.797

 

4.803

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala

-56.538

-2.540

-1.084

-89

10.082

-50.169

Stroški materiala

-24.176

-2.248

-1.962

-327

6.792

-21.921

Stroški storitev

-314.450

-49.946

-33.892

-13.535

90.908

-320.915

Stroški dela

-145.932

-5.951

-4.911

-2.033

1.614

-157.213

Amortizacija

-145.831

-14.734

-18.736

-2.790

3.059

-179.032

Drugi odhodki poslovanja

1.633

-3.442

-3.200

-1.550

480

-6.079

Skupaj odhodki poslovanja

-685.294

-78.861

-63.785

-20.324

112.935

-735.329

Dobiček iz poslovanja za posamezni segment 2

62.595

-5.223

5.715

3.267

-3.823

62.531

Finančni prihodki

 

 

 

 

 

8.022

Finančni odhodki

 

 

 

 

 

-24.291

Dobiček pred obdavčitvijo

 

 

 

 

 

46.262

Davek iz dobička

 

 

 

 

 

-2.575

Čisti dobiček poslovnega leta

 

 

 

 

 

43.687

 

 

 

 

 

 

 

Drugi podatki po segmentih
Stanje 31. 12. 2012

 

 

 

 

 

 

Sredstva segmenta
poročanja 3

1.234.181

97.746

146.620

32.604

43.586

1.554.737

Slabitev sredstev segmenta

0

0

-2.223

-1.052

0

-3.275

Neodpisana vrednost dobrega imena

919

0

0

1.532

0

2.451

Naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige z uporabo kapitalske metode

6

0

0

683

0

689

Investicije v neopredmetena sredstva 4

25.143

794

1.642

170

0

27.749

Investicije v opredmetena osnovna sredstva 4

66.531

8.338

15.053

5.059

0

94.981

Obveznosti segmenta poročanja 5

271.796

29.578

15.198

9.999

413.449

740.020

 

Prihodki po geografskih trgih v letu 2012

v tisoč EUR

Slovenija

Makedonija

Kosovo

Druge države

Izločitve in prilagoditve

Uskupinjeno

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu

556.786

53.638

49.279

8.002

0

667.705

Prihodki od prodaje blaga in materiala na domačem trgu

26.591

2.114

450

84

0

29.239

Skupaj prodaja na domačem trgu

583.377

55.752

49.729

8.086

0

696.944

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu

82.992

2.925

1.497

476

0

87.890

Prihodki od prodaje blaga in materiala na tujem trgu

273

11

0

6

0

290

Skupaj prodaja na tujem trgu

83.265

2.936

1.497

482

0

88.180

Skupaj čisti prihodki od prodaje

666.642

58.687

51.226

8.568

0

785.123


Poslovni segmenti 2011

1 Prihodki od prodaje med segmenti so izločeni iz skupinskih izkazov.
2 Dobiček pred obdavčitvijo za posamezni segment vključuje tudi dobiček iz transakcij med posameznimi segmenti v znesku 5.868 tisoč evrov.

v tisoč EUR

Slovenija

Makedonija

Kosovo

Druge države

Izločitve in prilagoditve

Uskupinjeno

Prodaja kupcem

701.524

56.540

48.931

8.090

0

815.085

Prodaja med segmenti 1

78.931

10.115

21.170

9.991

-120.207

0

Prihodki po segmentih skupaj

780.455

66.655

70.101

18.081

-120.207

815.085

Drugi prihodki

6.961

2.383

262

204

-388

9.422

Delež v rezultatu poslovanja skupnih podvigov

6

 

 

4.958

 

4.964

Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala

-55.899

-1.752

-1.573

-68

8.934

-50.358

Stroški materiala

-20.278

-655

-1.858

-395

6.471

-16.715

Stroški storitev

-323.493

-49.309

-33.971

-13.151

96.109

-323.815

Stroški dela

-140.426

-6.481

-4.850

-2.026

3.623

-150.160

Amortizacija

-159.261

-23.432

-17.631

-2.247

10.205

-192.366

Drugi odhodki poslovanja

-15.545

-16.776

-695

-912

1.121

-32.807

Skupaj odhodki poslovanja

-714.902

-98.405

-60.578

-18.799

126.463

-766.221

Dobiček iz poslovanja za posamezni segment 2

72.514

-29.367

9.785

-514

5.868

63.250

Finančni prihodki

 

 

 

 

 

10.074

Finančni odhodki

 

 

 

 

 

-24.506

Dobiček pred obdavčitvijo

 

 

 

 

 

48.818

Davek iz dobička

 

 

 

 

 

-14.807

Čisti dobiček poslovnega leta

 

 

 

 

 

34.011

 

3 Sredstva po segmentih poročanja ne vsebujejo posojil v znesku 12.063 tisoč evrov, depozitov pri v bankah v znesku 11.119 tisoč evrov, odloženih terjatev za davek v znesku 22.561 tisoč evrov, terjatev za davek od dobička v znesku 2.659 tisoč evrov in izločitev medsebojnih razmerij med družbami v znesku -52.846 tisoč evrov.
4 Naložbe v neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva vsebujejo povečanja nabavne vrednosti (pridobitve) neopredmetenih sredstev, zemljišč, gradbenih objektov, opreme, vključno s sredstvi, pridobljenimi z nakupi odvisnih družb.
5 Obveznosti po segmentih poročanja ne vsebujejo prejetih posojil v znesku 163.476 tisoč evrov, izdanih obveznic v znesku 298.193 tisoč evrov, obveznosti za finančni najem v znesku 2.809 tisoč evrov, drugih finančnih obveznosti v znesku 23.990 tisoč evrov, obveznosti za odložene davke v znesku 9.785 tisoč evrov, obveznosti za davek od dobička v znesku 35 tisoč evrov in izločitev medsebojnih razmerij med družbami v znesku -40.588 tisoč evrov.

Drugi podatki po segmentih
Stanje 31. 12. 2011

 

 

 

 

 

 

Sredstva segmenta poročanja 3

1.297.221

99.523

153.999

29.015

-4.444

1.575.314

Slabitev sredstev segmenta

0

-6.327

0

-185

0

-6.512

Neodpisana vrednost dobrega imena

919

0

0

1.532

0

2.451

Naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige z uporabo kapitalske metode

6

0

0

1.196

0

1.202

Investicije v neopredmetena sredstva 4

14.746

865

1.163

67

0

16.841

Investicije v opredmetena osnovna sredstva 4

50.798

4.969

10.663

5.073

0

71.503

Obveznosti segmenta poročanja 5

252.909

25.397

14.224

9.809

457.700

760.039

 

Prihodki po geografskih trgih v letu 2011

v tisoč EUR

Slovenija

Makedonija

Kosovo

Druge države

Izločitve in prilagoditve

Uskupinjeno

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu

601.181

53.645

46.539

7.310

0

708.675

Prihodki od prodaje blaga in materiala na domačem  trgu

28.632

1.668

874

60

0

31.234

Skupaj prodaja na domačem trgu

629.813

55.313

47.413

7.370

0

739.909

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu

70.971

1.202

1.518

708

0

74.399

Prihodki od prodaje blaga in materiala na tujem trgu

740

25

0

12

0

777

Skupaj prodaja na tujem trgu

71.711

1.227

1.518

720

0

75.176

Skupaj čisti prihodki od prodaje

701.524

56.540

48.931

8.090

0

815.085