Letno poročilo 2012

37. Stroški revizorja

v tisoč EUR 2012 2011
Revidiranje letnih poročil 217 283
Druge storitve dajanja zagotovil 40 40
Storitve davčnega svetovanja 15 13
Druge nerevizijske storitve 0 3
Skupaj stroški revizorja 272 339