Letno poročilo 2012

35. Upravljanje finančnih tveganj

Najpomembnejše vrste tveganj v Skupini Telekom Slovenije predstavljajo kreditno tveganje, tveganje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti, tveganje kapitalske neustreznosti ter obrestno tveganje.  Poslovodstva redno preverjajo in potrjujejo politiko obvladovanja posameznih vrst tveganj, ki so opisana v nadaljevanju. 

 

Kreditno tveganje

Skupina Telekom Slovenije ima veliko število kupcev, ki obsegajo fizične in pravne osebe. Na ravni skupine obsegajo terjatve do domačih kupcev 93 % vseh terjatev. V skupini so uvedeni postopki upravljanja terjatev, ki obsegajo zavarovanje terjatev, spremljanje visokega prometa naročnikov in izterjavo. Kreditno tveganje je zaradi uvedenih postopkov upravljanja terjatev in oblikovanja popravkov vrednosti terjatev ocenjeno kot obvladljivo. Najvišja izpostavljenost kreditnemu tveganju je enaka neodpisani vrednosti terjatev. Med najvišjimi so terjatve do operaterjev, katerih najvišja izpostavljenost posameznega kupca predstavlja 11 % v celotni izpostavljenosti na ravni skupine.

V zvezi z drugimi finančnimi sredstvi, kot so denarna sredstva, depoziti v bankah in finančna sredstva, opredeljena kot razpoložljiva za prodajo, izpostavljenost družb v skupini kreditnemu tveganju izhaja predvsem iz tveganja neporavnave obveznosti druge pogodbene stranke, pri čemer je najvišja izpostavljenost enaka knjigovodski vrednosti teh finančnih inštrumentov. Skupina zasleduje ustrezno razpršenost finančnih naložb, s čimer skuša minimizirati kreditno tveganje. Pri odločitvah o plasmajih prostih denarnih sredstev se upošteva tako ekonomski vidik kot tudi vidik tveganja, pri čemer pa je glavno vodilo optimalno uravnavanje likvidnostne pozicije. Nabor posameznih finančnih institucij, s katerimi se sodeluje na tem področju, oziroma kratkoročnih finančnih instrumentov, je pogojen s presojo njihove stabilnosti, ki jo določajo velikost oziroma bilančna vsota finančne institucije in njeni rezultati poslovanja, okoliščine na trgu ter likvidnost samih instrumentov. 

 

Tveganje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti

Plačilna sposobnost je odvisna od učinkovitega upravljanja z denarjem in dinamike investiranja. Družbe v Skupini Telekom Slovenije upravljajo tveganje plačilne sposobnosti s spremljanjem likvidnosti sredstev, obveznosti do virov sredstev in denarnih tokov iz poslovanja. Kratkoročne primanjkljaje rešujejo z najemanjem kratkoročnih posojil pri domačih bankah in pri družbah Skupine Telekom Slovenije, kratkoročne presežke pa plasirajo v bančne depozite in vrednostne papirje. Velik del plačil strank je relativno predvidljiv in stabilen.

Zapadlost finančnih obveznosti Skupine Telekom Slovenije na dan 31. 12. 2012 in 31. 12. 2011 na osnovi pogodbenih, nediskontiranih plačil

v tisoč EUR Zapadle Na vpoklic Do 3 mesece Od 3 do 12 mesecev Od 1 do 5 let Nad 5 let Skupaj
2012              
Posojila in krediti 0 0 7.364 27.920 92.132 402 127.818
Predvidene obresti od posojil 0 0 399 1.084 854 0 2.337
Druge finančne obveznosti 0 0 0 8.834 315.278 0 324.112
Predvidene obresti od obveznic 0 0 0 14.625 43.875 0 58.500
Obveznosti do dobaviteljev 59.008 14.796 108.360 10.866 201 9 193.240
Izvedeni finančni inštrumenti 0 0 186 559 373 0 1.118
Skupaj 59.008 14.796 116.309 63.888 452.713 411 707.125
2011              
Posojila in krediti 6 0 7.764 27.810 115.581 12.315 163.476
Predvidene obresti od posojil 0 0 808 2.525 5.098 72 8.503
Druge finančne obveznosti 0 0 0 16.508 308.484 0 324.992
Predvidene obresti od obveznic 0 0 0 14.625 58.500 0 73.125
Obveznosti do dobaviteljev 39.957 6.558 98.676 10.501 12 274 155.978
Izvedeni finančni inštrumenti 0 0 124 386 747 0 1.257
Skupaj 39.963 6.558 107.372 72.355 488.422 12.661 727.331

 

Obrestno tveganje

Obrestno tveganje je tveganje negativnega vpliva spremembe tržnih obrestnih mer na poslovanje posamezne družbe. Obrestna struktura aktivnih in pasivnih bilančnih postavk ni usklajena, saj imajo družbe v skupini več prejetih posojil kot obrestovanih naložb. Izpostavljenost obrestnemu tveganju za družbe predstavlja neugodno gibanje (dvig) spremenljive obrestne mere Euribor za prejeta posojila. Večina dolgoročnih posojil se obrestuje z variabilno obrestno mero, ki je vezana na 1-, 3- in 6- mesečni Euribor.

Za zavarovanje obrestnega tveganja se Skupina Telekom Slovenije poslužuje nakupnih opcij na obrestno mero, kombinacij nakupnih in prodajnih opcij ter obrestnih zamenjav. Družbe skupine vstopajo v posle z izvedenimi finančnimi inštrumenti izključno zaradi varovanja pred tveganjem. Ob zaključku poročevalnega obdobja je bilo na dan 31. 12. 2012 pred obrestnim tveganjem varovano 31 % dolgoročnih posojil.

Izvedeni finančni inštrumenti Skupine Telekom Slovenije za varovanje pred obrestnim tveganjem

      v tisoč EUR
  Datum pogodbe Datum zapadlosti Nominalni znesek Poštena vrednost na dan 31. 12. 2012 Poštena vrednost na dan 31.12.2011
Obrestna zamenjava 24. 6. 2009 15. 6. 2014 39.214 -1.118 -1.257
Skupaj     39.214 -1.118 -1.257

Pri ponovnem merjenju poštene vrednosti izvedenih finančnih inštrumentov, ki niso namenjeni računovodskemu varovanju pred tveganjem, je skupina v letu 2012 pripoznala dobiček v znesku 139 tisoč evrov med finančnimi prihodki. (v letu 2011 je skupina pripoznala odhodke v višini 110 tisoč evrov), glej tabelo: Čisti prihodki in odhodki zaradi spremembe poštene vrednosti finančnih naložb v pojasnilu 10.

 

Tabela obrestnega tveganja

V spodnji tabeli je predstavljena analiza občutljivosti realno možne spremembe obrestnih mer na dobiček pred obdavčitvijo (zaradi vpliva spremembe obrestne mere prejetih posojil z upoštevanjem varovanja pred tveganjem spremembe obrestnih mer), pri čemer so vse druge spremenljivke konstantne. Sprememba obrestnih mer ne vpliva na kapital Skupine Telekom Slovenije.

  Zvišanje/znižanje osnovne obrestne mere Učinek na dobiček pred obdavčitvijo
2012    
EURO +10 bt -128
EURO -10 bt 128
2011    
EURO +10 bt -163
EURO -10 bt  163

V tabeli niso vključeni neobrestovani finančni inštrumenti, saj niso izpostavljeni obrestnemu tveganju.

 

Valutno tveganje

Skupina Telekom Slovenije opravlja svoje storitve pretežno v Sloveniji. Valutna tveganja v rednem poslovanju se pojavljajo v zvezi s tujimi dobavitelji storitev, blaga in osnovnih sredstev. Skupina pri poslovanju s tujino večinoma uporabljajo evro, ki je obenem funkcionalna valuta pretežnega števila družb skupine. Zaradi tega je izpostavljenost valutnemu tveganju minimalna.

Delež poslovanja v posameznih valutah
  EUR MKD BAM ALL HRK SKUPAJ
Poslovne in druge terjatve ter AČR 89,16 % 9,72 % 0,73 % 0,35 % 0,03 % 100,00 %
Finančne obveznosti 99,89 % 0,00 % 0,11 % 0,00 % 0,00 % 100,00 %
Poslovne in druge obveznosti 90,58 % 7,95 % 1,12 % 0,34 % 0,01 % 100,00 %

Ker družbe skupine ocenjujejo valutno tveganje kot majhno, ne uporabljajo posebnih inštrumentov za zavarovanje pred temi tveganji.

 

Upravljanje s kapitalom

Glavni namen upravljanja s kapitalom družb v skupini je zagotoviti čim boljšo kreditno boniteto in kapitalsko ustreznost za potrebe financiranja poslovanja in za doseganje čim višje vrednosti za delničarje.

Družbe v skupini spremljajo gibanje kapitala z uporabo kazalnika finančnega vzvoda, izračunanega z delitvijo neto obveznosti, s skupnim zneskom neto obveznosti in celotnim zneskom kapitala. V okviru neto obveznosti družbe vključujejo prejeta posojila in kredite ter druge finančne obveznosti, znižane za znesek kratkoročnih finančnih naložb in denarnih sredstev s kratkoročnimi depoziti. Matična družba skrbi za uravnavanje obsega zadolževanja vseh družb v skupini in s tem povezane likvidnosti in solventnosti družb v skupini. Plačilna sposobnost družb v skupini je zagotovljena na podlagi upravljanja z denarnimi sredstvi, načrtovanja denarnih tokov ter kratkoročnega in dolgoročnega financiranja znotraj skupine.

v tisoč EUR 2012 2011
Prejeta posojila in druge finančne obveznosti 451.930 488.468
Manj kratkoročne finančne naložbe in denarna sredstva s kratkoročnimi depoziti -105.881 -82.849
Neto obveznosti 346.049 405.619
     
Kapital 814.601 815.275
Kapital in neto obveznosti 1.160.650 1.220.894
Kazalnik finančnega vzvoda 30 % 33 %