Letno poročilo 2012

34. Posli s povezanimi strankami

Povezane stranke družb v skupini so poleg Republike Slovenije, ki je večinski lastnik družbe Telekom Slovenije, še drugi delničarji, poslovodstvo, člani nadzornega sveta in njihovi družinski člani. Družbe skupine s povezanimi strankami poslujejo pod normalnimi tržnimi pogoji, kot veljajo za posle z nepovezanimi strankami.

 

Posli s fizičnimi osebami

Fizične osebe (predsednik in člani uprave, predsednik in člani nadzornega sveta) imajo skupaj v lasti 895 delnic družbe, kar predstavlja 0,0137 % lastniški delež.

V letu 2012 ni bilo odobrenih posojil povezanim fizičnim osebam.

v tisoč EUR 2012 2011
Uprava 880 824
Nadzorni svet 170 118
Skupaj 1.050 942

 

Podatki o skupinah oseb

*  od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012
** od 1. 1. 2012 do 31. 8. 2012
      Posojila
v tisoč EUR Skupni znesek vseh prejemkov Izplačila kot udeležba v dobičku na podlagi sklepa skupščine Neodplačan del  31. 12. 2012 Odplačila v letu 2012
Člani uprave skupaj 880 - - -
          - Rudolf Skobe * 53   1 1
          - Ivica Kranjčević** 157 - - -
          - Zoran Vehovar 165 - - -
          - Marko Boštjančič 169 - - -
          - Zoran Janko 169 - - -
          - Darja Senica 167 - - -
Člani nadzornega sveta 170 - - -
Drugi vodstveni delavci družbe, zaposleni na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe 4.909   62 45

Posojila drugim vodilnim delavcem družbe, zaposlenim na podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe, so odobrena s 4,13 % do 5,45 % letno obrestno mero in z odplačilno dobo od 5 do 20 let.

Družba ni nobeni od skupin oseb odobrila predujmov ali poroštev niti ne izkazuje obveznosti.

 

Prejemki članov uprave razčlenjeno

*  od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012
** od 1. 1. 2012 do 31. 8. 2012
v EUR Plača Drugi prejemki Povračila stroškov Regres Zavarovalne premije Bonitete Druga plačila-PDPZ II Skupaj
Rudolf Skobe* 49.803 0 662 0 160 1.298 919 52.842
Ivica Kranjčević** 108.862 37.352 851 0 1.513 6.520 1.837 156.935
Zoran Vehovar 152.381 0 2.119 0 1.408 8.369 1.378 165.655
Marko Boštjančič 152.128 0 4.193 0 968 8.940 2.756 168.985
Janko Zoran 155.708 0 1.500 0 479 8.687 2.756 169.130
Darja Senica 153.474 0 2.148 0 1.157 7.174 2.756 166.709
Skupaj 772.356 37.352 11.473 0 5.685 40.988 12.402 880.256

Člani uprave niso prejeli udeležbe v dobičku, opcij, provizij in drugih izplačil.

 

Prejemki članov nadzornega sveta razčlenjeno

v EUR Seje Mesečno plačilo Komisije Potni stroški Skupaj
Zunanji člani          
Tomaž Berginc                3.784 17.875 1.716   23.375
Tomaž Kalin 3.124 14.575 2.376   20.075
Marko Hočevar 3.960 12.375 1.100   17.435
Jaroslav Berce 3.740 13.475 1.760   18.975
Nataša Štelcer 4.235 12.100 880 1.124 18.339
Franci Mugerle 3.685 12.100 1.100   16.885
Notranji člani          
Milan Richter 3.135 14.300 2.365 130 19.930
Martin Gorišek 4.235 12.100 1.100 131 17.566
Branko Sparavec 4.235 12.100 1.100 418 17.853
Skupaj 34.133 121.000 13.497 1.803 170.433  

Drugih prejemkov člani nadzornega sveta niso prejeli.

 

Posli z vlado Republike Slovenije ter osebami in institucijami pod njeno kontrolo

Družbe v skupini posredujejo telekomunikacijske storitve vladi Republike Slovenije ter različnim organom, agencijam in podjetjem, v katerih nastopa slovenska država kot večinski ali manjšinski lastnik. Vsi posli z navedenimi osebami so sklenjeni po normalnih komercialnih pogojih, ki niso ugodnejši od tistih, po katerih so sklenjeni posli z drugimi strankami.

Prihodek od prodaje vladnim organizacijam je v letu 2012 znašal 28.112 tisoč evrov (2011: 22.138 tisoč evrov). Družba ne spremlja niti ne zbira podatkov o prodaji podjetjem, ki so v delni ali popolni lasti države ali pod njeno kontrolo. Glede na to podatki o teh prodajah niso razkriti.