Letno poročilo 2012

33. Potencialne in prevzete obveznosti

Obveznosti iz poslovnega najema

Družbe v skupini kot najemojemalci

Družbe v skupini izkazujejo obveznosti iz poslovnega najema opredmetenih osnovnih sredstev. Le-te zajemajo zakupe vodov, najeme poslovnih prostorov in najem baznih postaj. Nepreklicni poslovni najemi so plačljivi na naslednji način:

Rok zapadlosti v tisoč EUR 2012 2011
- do 1 leta 16.662 16.517
- od 1 do 2 let 26.531 28.155
- od 3 do 5 let 28.628 29.232
- nad 5 let 74.491 72.398
Skupaj 146.312 146.302

V poročanem obdobju so v izkazu poslovnega izida pripoznani stroški poslovnega najema 19.228 tisoč evrov (2011: 18.506 tisoč evrov).

 

Družbe v skupini kot najemodajalci

Družbe v skupini izkazujejo terjatve iz naslova poslovnega najema opredmetenih osnovnih sredstev.

Rok zapadlosti v tisoč EUR 2012 2011
- do 1 leta 2.981 2.898
- od 1 do 2 let 5.961 5.797
- od 3 do 5 let 5.961 5.797
- nad 5 let 14.902 14.492
Skupaj 29.805 28.984

V poročanem obdobju so celotni prihodki od najemnin, izkazani v izkazu poslovnega izida, znašali 2.981 tisoč evrov (2011: 1.962 tisoč evrov).

 

Obveznosti iz naslova finančnega najema

Skupina ima finančni najem za računalniško IP-opremo. Prihodnje najmanjše vsote najemnin v finančnem najemu so naslednje.

Rok zapadlosti             v tisoč EUR 2012 2011
- do 1 leta 1.544 1.494
- od 1 do 5 let 150 1.702
Skupaj 1.694 3.196

 

Možne obveznosti iz naslova tožb

v tisoč EUR 2012 2011
Možne obveznosti iz naslova tožb 614.438 649.998

Na dan bilance stanja je proti skupini vloženih 42 tožb, od katerih so največje: tožba družbe Si.mobil v znesku 286.392 tisoč evrov in 30.362 tisoč evrov, tožba družbe T-2 v znesku 129.557 tisoč evrov, tožba družbe Tušmobil v znesku 86.000 tisoč evrov, tožba družbe Sky.net v znesku 33.047 tisoč evrov in Tušmobil v znesku 28.176 tisoč evrov.

Urad za varstvo konkurence je v februarju 2012 izdal odločbo, v kateri ugotavlja, da je družba Telekom Slovenije d.d. (prej Mobitel d.d.) kršila Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence v obdobju od novembra 2008 do julija 2010 pri prodaji paketa Itak Džabest. Uprava družbe na osnovi pridobljenih pravnih in drugih strokovnih mnenj meni, da družba navedenih kršitev ni storila, in bo zato sprožila sodni postopek zoper izdano odločbo. Iz tega razloga družba tudi ni pripoznala rezervacije za ta naslov. Globa za očitno kršitev lahko znaša v višini do 10 % letnega prometa družbe.

Uprave družb Skupine Telekom Slovenije na osnovi pravnih mnenj ocenjujejo, da bo znesek teh obveznosti znašal 28.084 tisoč evrov (glej pojasnilo 27).

 

Obveze za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva

Na dan 31. 12. 2012 izkazujejo družbe v skupini prevzete obveze za neopredmetena sredstva v višini 5.047 tisoč evrov (v letu 2011 2.887 tisoč evrov) in se nanašajo na vzpostavitev računalniških sistemov ter za licence za računalniške programe.

Prevzete obveze za opredmetena osnovna sredstva na dan 31. 12. 2012 znašajo 7.414 tisoč evrov (v letu 2012 6.818 tisoč evrov) in se v največji meri nanašajo na izgradnjo telekomunikacijskega omrežja.

 

Dane garancije

Skupina je na dan 31. 12. 2012 zagotovila naslednja jamstva:

  • garancije za dolgoročna posojila v višini 147.902 tisoč evrov,
  • garancije za dobro opravljeno delo in za odpravo napak v višini 5.237 tisoč evrov,
  • garancije za zavarovanje pogodbenih obveznosti v višini 5.097 tisoč evrov,
  • druga jamstva v višini 6.863 tisoč evrov.

Nobena od naštetih obveznosti ne izpolnjuje pogojev za pripoznanje med bilančne postavke, skupina pa iz tega naslova ne pričakuje materialnih posledic.