Letno poročilo 2012

32. Kratkoročno odloženi prihodki

v tisoč EUR 2012 2011
Odloženi prihodki od prodaje predplačniških kartic 6.674 7.434
Razmejene naročnine in kratkoročni del kolokacij 2.820 15.361
Kratkoročni del vladne podpore za opredmetena osnovna sredstva 159 116
Drugi odloženi prihodki 968 1.099
Skupaj kratkoročno odloženi prihodki 10.621 24.010