Letno poročilo 2012

31. Druge kratkoročne finančne obveznosti

v tisoč EUR 2012 2011
Obveznosti iz izdanih obveznic -131 -133
Obveznosti za plačilo dokupa deleža odvisne družbe 0 13.502
Obveznosti za obrestno zamenjavo 1.118 1.257
Obveznosti iz finančnega najema 1.579 1.548
Druge finančne obveznosti 6.268 334
Skupaj druge kratkoročne finančne obveznosti 8.834 16.508