Letno poročilo 2012

30. Poslovne in druge obveznosti

v tisoč EUR 2012 2011
Obveznosti do dobaviteljev 94.889 77.867
Obveznosti do domačih operaterjev 61.258 44.197
Obveznosti do tujih operaterjev 14.521 6.777
Obveznost za DDV in druge davčne obveznosti 3.887 8.629
Obveznosti do zaposlenih 9.881 9.453
Obveznosti za predujme 759 1.579
Druge obveznosti 7.835 7.190
Skupaj poslovne in druge obveznosti 193.030 155.692

Poslovne obveznosti niso obrestovane in so običajno poravnane v dogovorjenem roku od 8 do 120 dni, obveznosti do operaterjev prav tako niso obrestovane in so običajno poravnane v dogovorjenem roku od 8 do 90 dni od dneva izstavitve računa.