Letno poročilo 2012

29. Druge dolgoročne finančne obveznosti

v tisoč EUR 2012 2011
Obveznosti iz izdanih obveznic 298.327 297.754
Obveznosti za plačilo dokupa deleža odvisne družbe 13.502 5.693
Obveznosti iz finančnega najema 249 1.833
Druge dolgoročne obveznosti 3.200 3.204
Skupaj druge dolgoročne obveznosti 315.278 308.484

Telekom Slovenije je v mesecu decembru 2009 izdal globalno obveznico v nominalni vrednosti 300.000 tisoč evrov z obrestno mero 4,875 % in rokom dospelosti december 2016. Obveznica je vrednotena po metodi odplačne vrednosti po 5,047 % efektivni obrestni meri.