Letno poročilo 2012

28. Prejeta posojila

To pojasnilo vsebuje informacijo o pogodbenih pogojih, ki veljajo za prejeta posojila. Več informacij o izpostavljenosti obrestnemu in tečajnemu tveganju je navedenih v pojasnilu 35 Upravljanje finančnih tveganj.

v tisoč EUR 2012 2011
Prejeta dolgoročna posojila    
Bančna posojila tujih bank 116.934 146.515
- tekoča zapadlost dolgoročnih posojil -29.580 -29.580
- dolgoročni del posojil 87.354 116.935
Bančna posojila domačih bank 10.799 16.845
- tekoča zapadlost dolgoročnih posojil -5.619 -5.884
- dolgoročni del posojil 5.180 10.961
Skupaj dolgoročni del 92.534 127.896
Bančna posojila domačih bank 62 68
Tekoča zapadlost dolgoročnih posojil tujih bank 29.580 29.580
Tekoča zapadlost dolgoročnih posojil domačih bank 5.619 5.884
Obresti od posojil 23 48
Skupaj kratkoročni del 35.284 35.580

 

Pogodbena določila prejetih posojil

v tisoč EUR Dolgoročni del 31. 12. 2012 Kratkoročni del  31. 12. 2012 Pogodbena obrestna mera Zapadlost zadnjega obroka Način zavarovanja
Dolgoročne finančne obveznosti do bank 92.104 35.080 3mEURIBOR + 1,900 % 2014 bianco menice
3mEURIBOR + 2,100 % 2014 bianco menice
3mEURIBOR + 2,900 % 2014 bianco menice
6mEURIBOR - 0,025 % 2017 garancijska pogodba
3mEURIBOR + 0,083 % 2017 nezavarovano
3mEURIBOR - 0,018 % 2017 garancijska pogodba
3mEURIBOR + 0,105 % 2017 nezavarovano

Vsa posojila tujih bank so v evrih (EUR). Za del le-teh je obrestna mera spremenljiva, za del pa se je spremenljiva obrestna mera nadomestila s stalno obrestno mero z uporabo izvedenih finančnih inštrumentov v te namene.

Na dan bilance stanja neodplačani del posojil EIB znaša 106.641 tisoč evrov (2011: 130.339 tisoč evrov). Glavnice postopoma zapadejo v plačilo do leta 2017.

Banke, ki so odobrile dolgoročna posojila, zahtevajo vzdrževanje v posojilnih pogodbah opredeljenih vrednosti bilančnih postavk in finančnih kazalnikov: konsolidiran skupni dolg, konsolidirano neto stvarno premoženje, EBITDA, konsolidiran skupni dolg/EBITDA. Nedoseganje predpisane vrednosti kazalnikov je lahko razlog za predčasno zapadlost posojil v plačilo. Na dan 31. 12. 2012 skupina dosega določila pogodb. Skupina ima posojila zavarovana, in sicer na dan 31. 12. 2012 je zavarovanih 31 % posojil.