Letno poročilo 2012

27. Rezervacije

v tisoč EUR 31. 12. 2011 Črpanje in odprava Oblikovanje 31. 12. 2012
Rezervacije za verjetne obveznosti po tožbah 24.589 -1.679 5.174 28.084
Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade 9.235 -271 405 9.369
Rezervacije za ocenjene stroške odstranitve sprejemno-oddajnih postaj 3.469 0 281 3.750
Druge rezervacije 1.881 -459 1.236 2.658
Rezervacije za reorganizacijo podjetja 6.445 -5.158 558 1.845
Skupaj rezervacije 45.619 -7.567 7.654 45.706

 

Rezervacije za verjetne obveznosti po tožbah

Rezervacije za obveznosti za tožbe so oblikovane na podlagi ocene verjetnega izida. Datuma zapadlosti obveznosti ni mogoče določiti.

Proti družbam Skupine Telekom Slovenije so vložene tožbe v skupnem znesku 614.438 tisoč EUR (v letu 2011 649.998 tisoč EUR).

Urad za varstvo konkurence je po uradni dolžnosti proti družbi Telekom Slovenije uvedel več postopkov ugotavljanja domnevne zlorabe prevladujočega položaja na trgu. Urad lahko družbi naloži globo v višini do 10 % letnega prometa. Na podlagi ocene poslovodstva in na osnovi pridobljenih pravnih mnenj so oblikovane rezervacije iz tega naslova v višini 1.992 tisoč evrov.

 

Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi so oblikovane na osnovi aktuarskih izračunov. Pri izračunu je bila uporabljena diskontna stopnja 4,70 %, stopnja fluktuacije pa je upoštevana glede na starostne intervale in znaša od 0 % do 3 % (v letu 2011: diskontna stopnja 4,80 %, stopnja fluktuacije od 0 % do 3 %). Obveznosti posameznih družb v skupini so enake sedanji vrednosti ocenjenih bodočih izplačil.

Družbe v skupini nimajo drugih pokojninskih obveznosti.

 

Rezervacije za ocenjene stroške odstranitve sprejemno-oddajnih postaj

Rezervacije so bile oblikovane v višini predvidenih stroškov odstranitve, diskontiranih na sedanjo vrednost. Uporabljena diskontna obrestna mera znaša 4,70 % letno, kolikor je konec decembra 2012 znašala donosnost 10-letnih podjetniških obveznic z visoko boniteto v območju evra, povečana za pribitek za lokalno tveganje.