Letno poročilo 2012

26. Dolgoročno odloženi prihodki

v tisoč EUR 2012 2011
Vnaprej zaračunane kolokacije 4.561 4.983
Prejete državne pomoči 1.357 1.532
Drugo 1.829 2.064
Skupaj dolgoročno odloženi prihodki 7.747 8.579

Vnaprej vračunane kolokacije se nanašajo na oddajo prostorov in opreme drugim operaterjem.