Letno poročilo 2012

25. Kapital in rezerve

Kapital in rezerve

v tisoč EUR 31.12.2012 31.12.2011
Vpoklicani kapital 272.721 272.721
Kapitalske rezerve 139.108 137.609
Rezerve iz dobička 254.021 229.309
   Zakonske rezerve 51.619 51.663
   Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 3.671 3.671
   Lastne delnice in lastni poslovni deleži -3.671 -3.671
   Statutarne rezerve 55.269 54.854
   Druge rezerve iz dobička 147.133 122.792
Zadržani čisti poslovni izid 79.379 103.699
   Zadržani poslovni izid preteklih let 60.166 80.356
   Poslovni izid tekočega leta 19.213 23.343
Prevrednotovalne rezerve za opredmetena osnovna sredstva 70.642 73.846
Prevrednotovalne rezerve za finančne inštrumente 611 187
Prevedbene rezerve -1.765 -2.096
Skupaj kapital in rezerve 814.717 815.275

 

Vpoklicani kapital

Odobreni, izdani in v celoti vplačani kapital znaša 272.721 tisoč evrov in je razdeljen na 6.535.478 navadnih imenskih kosovnih delnic.

Lastniška struktura na dan 31. 12. 2012

Delničar Število delnic Delež v %
Republika Slovenija 4.087.569 62,54
Individualni delničarji 694.347 10,62
Domače pravne osebe 599.742 9,18
Kapitalska družba 365.175 5,59
Tuje pravne osebe 321.788 4,92
Slovenska odškodninska družba 277.839 4,25
Banke 66.906 1,02
Vzajemni in ostali skladi 66.037 1,02
Telekom Slovenije - lastne delnice 30.000 0,46
Zavarovalnice 10.970 0,17
Borzno-posredniške hiše 8.046 0,12
Investicijske družbe in DZU 7.059 0,11
Skupaj 6.535.478 100,00

Stanje in gibanje kapitala je predstavljeno v izkazu gibanja kapitala. V letu 2012 ni bilo sprememb v številu izdanih delnic.

 

Rezerve

Prvotno so bile rezerve oblikovane skladno z določili Zakona o lastninskem preoblikovanju družb, zadnjih nekaj let pa v skladu z odločitvijo skupine. Skladno z Zakonom o gospodarskih družbah lahko poslovodstvo polovico dobička posameznega poslovnega leta po obvezni uporabi razporedi na rezerve.

Kapitalske rezerve

V okviru kapitalskih rezerv je bil v preteklih letih evidentiran vplačani presežek kapitala iz naslova lastninskega preoblikovanja v znesku 130.118 tisoč evrov in prenos neobdavčenega dela prevrednotovalnih rezerv za opredmetena osnovna sredstva v znesku 8.990 tisoč evrov. Kapitalske rezerve se smejo uporabiti pod pogoji in za namen, ki jih določa zakon, in niso namenjene delitvi.

 

Rezerve iz dobička

Rezerve za lastne deleže se oblikujejo v višini zneska pridobitve lastnih delnic in niso namenjene delitvi. V poročanem obdobju skupina ni pridobila novih lastnih delnic.

Na dan 31. 12. 2012 je imela matična družba 30.000 lastnih delnic , kar predstavlja 0,46 % delniškega kapitala, in so evidentirane v vrednosti 3.671 tisoč evrov. Število lastnih delnic je nespremenjeno od pridobitve v letu 2003. Skupina lahko pridobiva lastne delnice za namene, kot jih določa in dovoljuje zakon.

Statutarne rezerve se smejo uporabiti pod pogoji in za namene, ki jih določa statut. Te rezerve niso namenjene delitvi.

Ob sestavitvi letnega poročila lahko skupina oblikuje druge rezerve iz dobička do višine 50 % čistega poslovnega izida poslovnega leta, zmanjšanega za oblikovane statutarne ali zakonske rezerve. Druge rezerve iz dobička se lahko uporabijo za katere koli namene, skladno z zakonom, statutom in poslovno politiko ter sklepi skupščine.

 

Zadržani čisti poslovni izid

Zadržani čisti poslovni izid vključuje prenesene dobičke prejšnjih let in čisti poslovni izid za leto 2012.

Na podlagi sklepa skupščine delničarjev z dne 21. 06. 2012 se je bilančni dobiček za leto 2011 v znesku 119.698 tisoč evrov razporedil za izplačilo dividend v znesku 45.538 tisoč evrov (2011: 22.118 tisoč evrov), kar predstavlja 7,00 evrov na delnico (2011: 3,40 evre), preostali del v znesku 74.160 tisoč evrov pa je prenesen v naslednje leto.

 

Predlagano izplačilo dividend za leto 2012

Znesek za izplačilo vmesne dividende: 24.070.268,60 evra

Vmesna dividenda na navadno delnico: 3,70 evra

 

Znesek za izplačilo dividende: 9.497.997,88 evra

Dividenda na navadno delnico: 1,46 evra

Skladno s pozivom 23. Skupščine delničarjev je Uprava in Nadzorni svet sprejel sklep o izplačilu vmesne dividende v višini 3,70 evra na delnico.

 

Prevrednotovalne rezerve za osnovna sredstva

Spremembe prevrednotovalnih rezerv za pošteno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev 2012

v tisoč EUR Zemljišča in zgradbe Kabelska kanalizacija Skupaj
Stanje 1. 1.  2012 34.684 39.162 73.846
Prevrednotenje zemljišč in zgradb (povečanje) 586 0 586
Prevrednotenje zemljišč in zgradb (zmanjšanje) -2.890 0 -2.890
Odloženi davki 345 0 345
Prenos v zadržani čisti poslovni izid -239 -1.966 -2.205
Prenos v kapitalske rezerve -1.017 -482 -1.499
Sprememba davčne stopnje 486 1.926 2.412
Drugo 47 0 47
Stanje 31. 12. 2012 32.002 38.640 70.642

Spremembe prevrednotovalnih rezerv za pošteno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev 2011

v tisoč EUR Zemljišča in zgradbe Kabelska kanalizacija Skupaj
Stanje 1. 1.  2011 35.016 41.497 76.513
Prenos v zadržani čisti poslovni izid -146 -1.853 -1.999
Prenos v kapitalske rezerve -949 -482 -1.431
Drugo 763 0 763
Stanje 31. 12. 2011 34.684 39.162 73.846

Prevrednotovalne rezerve za osnovna sredstva so se v letu 2012 zmanjšale za 3.704 tisoč evrov zaradi evidentiranja prenosa v zadržani čisti poslovni izid v višini 2.205 tisoč evrov iz naslova dodatno obračunane amortizacije v zvezi s prevrednotenimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi, prav tako pa je evidentiran prenos 1.499 tisoč evrov na kapitalske rezerve iz dodatno obračunane amortizacije v zvezi z revalorizacijo opredmetenih osnovnih sredstev.

Povečanje v višini 2.412 tisoč evrov se nanaša na preračun obveznosti za odložene davke zaradi znižanja davčne stopnje.

Prevrednotovalne rezerve so se povečale za 586 tisoč evrov ter hkrati zmanjšale še iz naslova prevrednotenja zemljišč in zgradb na pošteno vrednost v višini 2.890 tisoč evrov ter povečale za 345 tisoč evrov zaradi odprave obveznosti za odložene davke. Prevrednotovalne rezerve niso predmet delitve.

 

Prevrednotovalne rezerve za finančne inštrumente

Prevrednotovalne rezerve za finančne inštrumente vključujejo spremembe vrednosti finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo, in znašajo 611 tisoč evrov.

Spremembe prevrednotovalnih rezerv za pošteno vrednost finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo

v tisoč EUR 2012 2011
Stanje 1. 1. 187 2.117
Prevrednotenje finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo (krepitev) 405 0
Prevrednotenje finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo (negativna sprememba poštene vrednosti) -371 -2.182
Odloženi davki -5 436
Sprememba davčne stopnje 34 0
Drugo 361 -184
Stanje 31. 12. 2012 611 187

 

Prevedbene rezerve

Prevedbene rezerve izhajajo iz valutnih razlik, nastalih pri vključevanju računovodskih izkazov odvisnih družb v uskupinjene računovodske izkaze. V letu 2012 se je prevedbena rezerva povečala za 332 tisoč evrov.