Letno poročilo 2012

24. Denar in denarni ustrezniki

v tisoč EUR 2012 2011
Denarna sredstva v blagajni in na računih v banki 25.602 21.094
Kratkoročni depoziti pri bankah z zapadlostjo do treh mesecev 18.472 40.171
Skupaj denar in denarni ustrezniki 44.074 61.265

Denarna sredstva na računih v banki se obrestujejo po obrestnih merah bank za pozitivna stanja na računih, nočni depoziti pa po pogodbenih obrestnih merah.

Kratkoročni depoziti so sklenjeni za obdobje od enega do treh mesecev, odvisno od tega, kako hitro družbe potrebujejo gotovino. Depoziti se obrestujejo po obrestnih merah, ki so določene za posamezno depozitno obdobje.

Skupina ima odprte kratkoročne in dolgoročne kreditne linije oziroma revolving posojila, ki so zavarovana z bianco menicami. Kratkoročno revolving posojilo s 3,00 % pogodbeno obrestno mero zapade v letu 2013. Dolgoročne kreditne linije oziroma revolving posojila zapadejo v letu 2015. Imajo spremenljivo obrestno mero in pribitek od 3,80 % do 4,80 %. Prav tako ima skupina z bankami podpisane pogodbe o koriščenju limita na transakcijskih računih z obrestno mero od 5,50 % do 6,35 %.