Letno poročilo 2012

23. Kratkoročne finančne naložbe

v tisoč EUR 2012 2011
Druga kratkoročna posojila 11.292 10.465
Druga kratkoročna finančna sredstva 4 52
Depoziti pri bankah 50.511 11.067
Skupaj kratkoročne finančne naložbe 61.807 21.584

Zapadlost kratkoročnih posojil in drugi podatki so razkriti v pojasnilu 16 Druge finančne naložbe.