Letno poročilo 2012

22. Poslovne in druge terjatve

  2012 2011
v tisoč EUR Bruto vrednost Popravek vrednosti Neto vrednost Neto vrednost
Poslovne terjatve 136.690 -45.374 91.316 99.780
Terjatve do tujih operaterjev 15.865 -486 15.379 14.827
Terjatve do domačih operaterjev 78.644 -10.623 68.021 55.993
Dani predujmi 4.324 -156 4.168 4.535
Skupaj terjatve 235.523 -56.639 178.884 175.136
Terjatve za DDV in druge davke 8.091 0 8.091 7.597
Odloženi stroški in vračunani prihodki 18.494 0 18.494 13.039
Kratkoročni del prodajnih vzpodbud 14.611 0 14.611 4.124
Druge terjatve 913 0 913 2.372
Skupaj druge terjatve 42.109 0 42.109 27.132
Skupaj poslovne in druge terjatve 277.632 -56.639 220.993 202.268

Poslovne terjatve se ne obrestujejo.

 

v tisoč EUR 2012 2011
Stanje 1. 1. -66.470 -61.477
Popravki v letu -10.130 -18.213
Odprava popravkov 10.160 11.372
Odpisi 10.513 1.848
Tečajne razlike -712 0
Stanje 31. 12. 2012 -56.639 -66.470

 

Starostna struktura terjatev na dan 31. 12. 2012

1 Terjatve, za katere se oblikujejo popravki vrednosti na osnovi ocene kreditne sposobnosti, glede na rok zapadlosti terjatev.
v tisoč EUR Individualno vrednotenje Ostale terjatve 1 Skupaj terjatve
Bruto vrednost Popravek vrednosti Bruto vrednost Popravek vrednosti Bruto vrednost Popravek vrednosti
Nezapadle 2.621 0 130.213 -12 132.834 -12
Zapadle 58.082 -4.266 86.716 -52.361 144.798 -56.627
do vključno 30 dni 1.525 -77 19.342 -640 20.867 -717
od vključno 31 do vključno 60 dni 1.560 -79 5.020 -221 6.580 -300
od vključno 61 do vključno 90 dni 1.477 -78 2.726 -140 4.203 -218
od vključno 91 do vključno 120 dni 1.338 -71 2.255 -210 3.593 -281
od vključno 121 dne naprej 52.182 -3.958 57.373 -51.153 109.555 -55.111
Skupaj terjatve 60.703 -4.266 216.929 -52.373 277.632 -56.639

 

Starostna struktura terjatev na dan 31. 12. 2011

1 Terjatve, za katere se oblikujejo popravki vrednosti na osnovi ocene kreditne sposobnosti, glede na rok zapadlosti terjatev.
v tisoč EUR Individualno vrednotenje Ostale terjatve 1 Skupaj terjatve
Bruto vrednost Popravek vrednosti Bruto vrednost Popravek vrednosti Bruto vrednost Popravek vrednosti
Nezapadle 1.809 0 123.167 0 124.976 0
Zapadle 38.977 -2.522 104.785 -63.948 143.762 -66.470
do vključno 30 dni 1.584 -79 25.168 -4.124 26.752 -4.203
od vključno 31 do vključno 60 dni 1.485 -74 5.231 -103 6.716 -177
od vključno 61 do vključno 90 dni 1.589 -80 3.314 -237 4.903 -317
od vključno 91 do vključno 120 dni 1.514 -76 4.993 -2.239 6.507 -2.315
od vključno 121 dne naprej 32.805 -2.213 66.079 -57.245 98.884 -59.458
Skupaj terjatve 40.786 -2.522 227.952 -63.948 268.738 -66.470