Letno poročilo 2012

21. Zaloge

v tisoč EUR 2012 2011
Material 6.397 6.335
Proizvodi 817 592
Trgovsko blago 15.390 15.850
Predujmi za zaloge 25 10
Skupaj zaloge 22.628 22.787

V letu 2012 so bile zaloge prevrednotene na njihovo iztržljivo vrednost, oslabitev zalog pa je bila pripoznana med drugimi odhodki poslovanja. V letu 2012 pri inventuri v skupini ni bilo ugotovljenih pomembnih viškov in mankov.