Letno poročilo 2012

20. Sredstva za odtujitev

Sredstva za odtujitev so večinoma zemljišča in zgradbe, ki jih družbe v skupini ne nameravajo uporabljati v poslovne namene in za katere so uprave družb sprejele sklepe o njihovi prodaji. Ta je predvidena v naslednjih dvanajstih mesecih. Sredstva za odtujitev se prenesejo med kratkoročna sredstva za odtujitev po knjigovodski vrednosti ali pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, in sicer po nižji. Vsa prenesena sredstva je pred prenosom ocenil zunanji cenilec vrednosti nepremičnin.

Na dan 31. 12. 2012 izkazuje skupina sredstva za odtujitev v višini 3.846 tisoč evrov.

V letu 2012 je skupina pripoznala izgubo zaradi oslabitve iz naslova razlike med knjigovodsko in pošteno vrednostjo, zmanjšano za stroške prodaje v višini 300 tisoč evrov.