Letno poročilo 2012

2. Podlaga za sestavo

a. Izjava o skladnosti 

Priloženi uskupinjeni računovodski izkazi Skupine Telekom Slovenije so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), ki jih je sprejel Svet za mednarodne računovodske standarde (IASB), kot jih je sprejela EU ter s pojasnili, ki jih sprejema Odbor za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP).Skupinske računovodske izkaze je odobrila uprava dne 26.03.2013. 


b. Odvisne in skupaj obvladovane družbe

Skupino Telekom Slovenije sestavljajo matična družba Telekom Slovenije in naslednje odvisne ter skupaj obvladovane družbe oziroma skupine:

 

ODVISNE DRUŽBE

  Naziv Naslov Država Dejavnost Davčna stopnja Delež v kapitalu v % Delež glasovalnih pravic v % Vrednost kapitala na dan 31. 12.
                2012 2011
  SLOVENIJA                
1 GVO, gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o. Cigaletova 10, Ljubljana Slovenija gradbena in vzdrževalna dela na telekomunikacijskem kabelskem omrežju 18 % 100 % 100 % 15.237 12.194
2 AVTENTA, napredne poslovne rešitve, d.o.o. Stegne 19, Ljubljana Slovenija sistemski integrator 18 % 100 % 100 % 5.996 2.612
3 TSmedia, medijske vsebine in storitve, d.o.o. Cigaletova 15,  Ljubljana Slovenija multimedijske in internetne vsebine 18 % 100 % 100 % 9.236 8.007
4 SOLINE Pridelava soli d.o.o. Seča 115, Portorož Slovenija pridelava soli ter ohranjanje in upravljanje krajinskega parka 18 % 100 % 100% 4.808 4.641
                   
  TUJINA                
5 IPKO Telecommunications d.o.o. Lagija Ulpiana, Rruga "Zija Shemsiu", nr 34, Prishtine Kosovo telekomunikacijske storitve 10 % 93 % 93 % 4.586 6.377
6 ANEKS d.o.o. Banja Luka Majke Jugovića 25, Banja Luka Bosna in Hercegovina telekomunikacijske storitve 10 % 100 % 70 % 9.228 7.666
7 ONE DOOEL Skopje Bul. Kuzman Josifovski Pitu 15, Skopje Makedonija telekomunikacijske storitve 10 % 100 % 100 % 28.354 34.612
8 PRIMO Communications d. o. o. Autostrada Tiranë-Durrës, km 1, Komuna Kashar, Tirana Albanija Albanija internetne storitve 10 % 100 % 100 % -1.296 97
9 DIGI PLUS MULTIMEDIA Društvo za telekomunikaciski uslugi DOOEL Skopje Bul. Partizanski odredi, no. 70, DTC Aluminka, Skopje Makedonija storitve digitalne televizije 10 % 100 % 100 % 249 274
10 SIOL d.o.o. Margaretska 3, Zagreb Hrvaška telekomunikacijske storitve 20 % 100 % 100 % 597 589
11 SiOL d. o. o. društvo za pružanje telekomunikacijskih usluga, Sarajevo Tešanjska ulica 24 a, Sarajevo Bosna in Hercegovina telekomunikacijske storitve 10 % 100 % 100 % 1.659 1.504
12 DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE "SIOL" DOO PODGORICA Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.106, Podgorica Črna Gora telekomunikacijske storitve 9 % 100 % 100 % 2.365 326


SKUPAJ OBVLADOVANE DRUŽBE

  Naziv Naslov Država Dejavnost Davčna stopnja Delež v kapitalu v % Delež glasovalnih pravic v % Vrednost kapitala na dan 31. 12.
                2012 2011
1. M-PAY, Družba za mobilno plačevanje, storitve in trgovino d.o.o. Ul.Vita Kraigherja 3, MARIBOR Slovenija obdelava mobilnih plačil 18 % 50 % 50 % 197 185
2. Gibtelecom Limited 15/21 John Mackintosh Square, Gibraltar Gibraltar telekomunikacijske storitve 20 % 50 % 50 % 34.047 35.138

Družba Telekom Slovenije je z manjšinskima lastnikoma družbe Primo Communications v decembru 2012 podpisala pogodbi o odkupu 25 % deleža v družbi. Z vpisom prenosa deleža v poslovni register v Tirani je postal Telekom Slovenije 100 % družbenik te družbe.

Telekom Slovenije je v decembru 2012 podpisal pogodbo o odkupu 30 % deleža z manjšinskim lastnikom v družbi Aneks, Banja Luka. Z dnem vpisa prenosa deleža v poslovni register v Banja Luki bo postal Telekom Slovenije 100 % družbenik te družbe.

Družba TSmedia, ki je imela 100 % delež v odvisnih družbah POGODAK TRAŽILICA, d. o. o., u likvidaciji na Hrvaškem in POGODAK DOO BEOGRAD u likvidaciji v Srbiji, je v letu 2012 zaključila postopka njunih likvidacij, ki ju je začela v letu 2011. Družba POGODAK DOO BEOGRAD u likvidaciji v Srbiji je bila izbrisana iz sodnega registra dne 1. 2. 2012, družba POGODAK TRAŽILICA, d. o. o., u likvidaciji na Hrvaškem pa je bila iz sodnega registra izbrisana dne 23. 8. 2012.

Družba SIOL B.V. v likvidaciji, ki je bila v 100 % lasti družbe Telekom Slovenije, je bila izbrisana iz sodnega registra dne 12. 07. 2012.

V skupini Ipko ima matična družba Ipko Telecommunications 100 % lastništvo v družbi N.B. »Media Works«, Sh.p.k, Kosovo, IpkoNet Albania, d. o .o., ter skupni podvig v družbi DSN, d. o. o., Telekom Slovenije ima v družbi Ipko 100 % ekonomsko lastništvo zaradi dogovora o nakupu preostalega deleža z manjšinskimi lastniki. 

Naložbo v skupni podvig predstavljata 50 % delež v družbi Gibtelecom Limited in 50 % delež v družbi M-Pay. Obe družbi sta v uskupinjene izkaze vključeni po kapitalski metodi.


c.   Osnove za izdelavo računovodskih izkazov

Računovodski izkazi skupine so pripravljeni ob predpostavki nadaljevanja poslovanja Skupine v prihodnosti.

Pripravljeni so na podlagi izvirnih vrednosti razen finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo in izvedenih finančnih inštrumentov, ki so vrednoteni po pošteni vrednosti, ter posameznih vrst opredmetenih osnovnih sredstev, za katera skupina uporablja model poštene vrednosti (glej računovodsko usmeritev pod točko 3. e Opredmetena osnovna sredstva ).


d.   Predstavitvena in funkcionalna valuta in poslovni dogodki v tuji valuti

Uskupinjeni računovodski izkazi se predstavijo v evrih, zaokroženi na tisoč enot, ki je tudi funkcionalna in predstavitvena valuta skupine.

Denarna sredstva, terjatve in obveznosti se na dan bilance stanja preračuna v funkcionalno valuto z uporabo dnevnega tečaja menjave na dan bilance stanja. Vse tečajne razlike se pripoznajo v izkazu poslovnega izida.

Nedenarna sredstva in obveznosti v tuji valuti, ki so merjene po izvirni vrednosti, se preračuna z uporabo tečaja, veljavnega na dan transakcije. Nedenarna sredstva in obveznosti, izražene v tuji valuti, merjene po pošteni vrednosti, se preračuna z uporabo tečaja na dan, ko je bila določena poštena vrednost.


e.   Uporaba pomembnih ocen in presoj

Priprava računovodskih izkazov zahteva od poslovodstev določene ocene, presoje in predpostavke, ki vplivajo na neodpisano vrednost sredstev in obveznosti družb v skupini ter na razkritje potencialnih obveznosti na dan bilance stanja ter zneskov prihodkov in odhodkov družb v obdobju, ki se konča na dan bilance stanja.

Prihodnjih dogodkov in njihovega vpliva ni mogoče določiti z gotovostjo. Prav zaradi tega je potrebno pri računovodskih ocenah uporabiti presojo, saj se računovodske ocene spreminjajo glede na nove dogodke, izkušnje, dodatne informacije ter kot posledica sprememb poslovnega okolja, v katerem skupina deluje. Dejanske vrednosti se lahko razlikujejo od ocenjenih. Oblikovanje ocen in s tem povezane predpostavke in negotovosti so opisane v usmeritvah k posameznim postavkam v poglavju 3. Povzetek pomembnih računovodskih usmeritev .

Ocene in predpostavke se redno pregledujejo. Spremembe računovodskih ocen se pripoznajo v obdobju, za katerega se ocene spremenijo, ter za vsa prihodnja obdobja, na katera spremembe vplivajo.

Poslovodske ocene med drugim zajemajo naslednje postavke:

  • amortizacijsko dobo in preostalo vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev,
  • poštena vrednost zemljišč, zgradb in kabelske kanalizacije,
  • popravke vrednosti dvomljivih terjatev,
  • rezervacije in pogojne obveznosti,
  • mednarodno povezovanje,
  • slabitev koncesij za UMTS in GSM,
  • slabitev dobrega imena.


f.   Sprememba računovodskih usmeritev

Skupina v poslovnem letu ni spreminjala računovodskih usmeritev.