Letno poročilo 2012

19. Odložene terjatve in obveznosti za davek

Odložene terjatve in obveznosti za davek so izračunane na podlagi začasnih razlik po metodi obveznosti po bilanci stanja glede na stopnjo obdavčitve dohodka pravnih oseb v naslednjih letih. V obravnavanem obdobju je dohodek pravnih oseb obdavčen z 18 % davčno stopnjo (2011: 20 %). Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb v Sloveniji (ur. list RS 30/2012) predvideva do leta 2015 postopno znižanje davčne stopnje na 15 %. Zato so matična družba in ostale družbe v Sloveniji preračunale terjatve in obveznosti za odložene davke za leto 2012 po davčni stopnji 15 %.

Terjatve za odložene davke

v tisoč EUR 2012 2011
Opredmetena osnovna sredstva 5.713 7.678
Naložbe in finančne naložbe 2.327 1.221
Terjatve iz poslovanja 4.480 7.864
Druga dolgoročna sredstva 4.829 0
Rezervacije 3.889 5.798
Odložene terjatve za davek 21.238 22.561

Obveznosti za odložene davke

v tisoč EUR 2012 2011
Opredmetena osnovna sredstva 6.501 9.648
Naložbe in finančne naložbe 108 137
Odložene obveznosti za davek 6.609 9.785

Učinek preračuna davčne stopnje je zmanjšanje terjatev za odložene davke v breme poslovnega izida v višini 5.641 tisoč evrov in zmanjšanje obveznosti za odložene davke v dobro prevrednotovalnih rezerv kapitala v višini 2.446 tisoč evrov.