Letno poročilo 2012

18. Naložbene nepremičnine

Naložbene nepremičnine so merjene po modelu nabavne vrednosti.

Gibanje naložbenih nepremičnin

v tisoč EUR 2012 2011
Stanje 1. 1. 6.462 6.413
Povečanje 0 185
Zmanjšanje 0 -51
Amortizacija -84 -84
Stanje 31. 12. 6.378 6.463

Naložbene nepremičnine so zemljišča in zgradbe v Sečovljah in nepremičnina na Vojkovi 58 v Ljubljani. Skupina vodi naložbene nepremičnine po nabavni vrednosti in za njih ni ugotavljala poštene vrednost.

Prihodki od najemnin za naložbene nepremičnine, pripoznani v poslovnem izidu v letu 2012, znašajo 125 tisoč evrov (2011: 153 tisoč evrov).