Letno poročilo 2012

17. Ostala dolgoročna sredstva

v tisoč EUR 2012 2011
Vnaprej plačane najemnine 10.345 11.916
Dolgoročno odloženi stroški prodajnih vzpodbud 4.692 14.734
Druga dolgoročna sredstva 3.070 674
Skupaj ostala dolgoročna sredstva 18.107 27.324

Gibanje razmejitev brez drugih dolgoročnih finančnih sredstev

v tisoč EUR Najemnine Prodajne vzpodbude
Stanje 1. 1. 2011 12.161 12.323
Povečanje 4.938 17.746
Prenos med stroške -5.183 -15.335
Stanje 31. 12. 2011  11.916 14.734
Povečanje -8 7.573
Prenos med stroške -1.563 -17.615
Stanje 31. 12. 2012 10.345 4.692