Letno poročilo 2012

16. Druge finančne naložbe

v tisoč EUR 2012 2011
Naložbe v delnice bank 1.335 2.128
Naložbe v druge delnice 2.221 1.816
Naložba v deleže 779 777
Skupaj druge finančne naložbe 4.335 4.721
Posojila drugim podjetjem 1.884 1.598
Posojila zaposlenim 1.297 1.592
Posojila naročnikom telekomunikacijskih storitev 1.375 1.560
Skupaj dana posojila 4.556 4.750
Druga dolgoročna finančna sredstva 0 366
Skupaj druge finančne naložbe 8.891 9.837

Vse naložbe v delnice in deleže so razporejene kot finančne naložbe, razpoložljive za prodajo. Od skupne vrednosti v znesku 4.335 tisoč evrov  se 1.301 tisoč evrov (2011: 1.689 tisoč evrov) nanaša na finančne inštrumente, ki kotirajo na borzi vrednostnih papirjev in so pripoznani po pošteni vrednosti. Učinki prevrednotenja so prikazani v pojasnilu 10, v tabelah, ki prikazujejo učinke prevrednotenja, zajete v izkazu poslovnega izida in vseobsegajočega donosa.

Ostala finančna sredstva ne kotirajo in so pripoznana po nabavni vrednosti. Finančne naložbe ne služijo kot zavarovanje in so prosta bremen.

 

Tabela danih posojil

v tisoč EUR 2012 2011
Dolgoročna dana posojila 4.556 4.750
Dana posojila 1.884 1.598
Posojila zaposlenim 1.297 1.592
Posojila naročnikom telekomunikacijskih storitev 1.375 1.560
Kratkoročna dana posojila 11.120 10.465
Del dolgoročnega posojila, ki zapade v 12 mesecih - dana posojila 678 3.252
Del dolgoročnega posojila, ki zapade v 12 mesecih - posojila zaposlenim 265 330
Kratkoročna dana posojila 10.177 6.883
Stanje konec obdobja dana posojila 15.676 15.215

Obrestna mera posojil, danih drugim, se giba med 3,70 % in 4,04 %.

Vsa dana posojila so zavarovana z bianco menicami, z odstopom obstoječih in bodočih terjatev oziroma z zastavnimi pravicami na premičninah in nepremičninah.

 

Zapadlost danih posojil na dan 31. 12. 2012

  Nezapadle

Zapadle

 
v tisoč EUR   Do 3 mesece Od 3 do 12 mesecev Od 1 do 5 let Nad 5 let Skupaj
Dana posojila 15.440 20 216 0 0 15.676

Zapadlost danih posojil na dan 31.12.2011

  Nezapadle

Zapadle

 
v tisoč EUR   Do 3 mesece Od 3 do 12 mesecev Od 1 do 5 let Nad 5 let Skupaj
Dana posojila 14.919 25 271 0 0 15.215

Roki zapadlosti danih posojil  

v tisoč EUR 2012 2011
- v manj kot 3 mesecih 10.433 6.703
- od 3 do 12 mesecev 759 1.382
- od 1 do 5 let 4.117 5.770
- več kot 5 let 367 1.360
Skupaj 15.676 15.215

 

Hierarhija poštene vrednosti

Pri pripoznavanju in razkrivanju poštene vrednosti finančnih inštrumentov, z uporabo tehnike ocenjevanja vrednosti, je bila uporabljena sledeča hierarhija:

  1. kategorija: določanje poštene vrednosti neposredno s sklicevanjem na uradno objavljeno ceno na aktivnem trgu,
  2. kategorija: druge tehnike ugotavljanja poštene vrednosti na podlagi predpostavk s pomembnim vplivom na pošteno vrednost, ki so v skladu z opaznimi trenutnimi tržnimi transakcijami z istimi inštrumenti, bodisi neposredno bodisi posredno,
  3. kategorija: druge tehnike ugotavljanja poštene vrednosti na podlagi predpostavk s pomembnim vplivom na pošteno vrednost, ki niso v skladu z opaznimi trenutnimi tržnimi transakcijami z istimi inštrumenti, in naložbe, vrednotene po nabavni vrednosti.
  4.  
Sredstva, merjena po pošteni vrednosti 31. 12. 2012 1. kategorija 2. kategorija 3. kategorija
Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo        
Lastniški vrednostni papirji in druge finančne naložbe 4.335 1.301 0 3.034
Izvedeni finančni inštrumenti        
Za varovanje obrestnega tveganja -1.118 0 -1.118 0
Sredstva, merjena po pošteni vrednosti 31. 12. 2011 1. kategorija 2. kategorija 3. kategorija
Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo        
Lastniški vrednostni papirji in druge finančne naložbe 4.721 1.689 0 3.032
Izvedeni finančni inštrumenti        
Za varovanje obrestnega tveganja -1.257 0 -1.257 0

Vsi vrednostni papirji v tretji kategoriji se vodijo po nabavni vrednosti.