Letno poročilo 2012

15. Naložbe v skupne podvige

Skupina ima 50 % lastniški delež v družbi Gibtelecom Limited, ki je ponudnik telekomunikacijskih storitev v Gibraltarju, in 50 % lastniški delež v družbi M-Pay, ki je družba za mobilno plačevanje, storitve in trgovino.

Obe družbi sta zasebni družbi in ne kotirata na nobeni od javnih borz vrednostnih papirjev. V uskupinjene izkaze sta vključeni po kapitalski metodi.

v tisoč EUR 31. 12. 2011 Povečanje Zmanjšanja 31. 12. 2012
Gibtelecom 42.131 4.797 -4.114 42.814
M-Pay 94 6   100
Skupaj naložbe v skupne podvige 42.225 4.803 -4.114 42.914