Letno poročilo 2012

14. Opredmetena osnovna sredstva

Zemljišča in zgradbe ter kabelska kanalizacija so izkazani po pošteni vrednosti, vsa ostala opredmetena osnovna sredstva pa po nabavni vrednosti.

Zemljišča in zgradbe je pooblaščena neodvisna ocenjevalka vrednosti nepremičnin ovrednotila na pošteno vrednost na dan 01. 10. 2012.

Za potrebe cenitve so se nepremičnine razdelile v tri skupine glede na višino knjigovodske vrednosti na datum cenitve:

  • nepremičnine nad 5 milijonov evrov knjigovodske vrednosti (ki predstavljajo 62 % skupne knjigovodske vrednosti),
  • nepremičnine od 1 do 5 milijonov evrov knjigovodske vrednosti,
  • nepremičnine do 1 milijon evrov knjigovodske vrednosti.

Za nepremičnine, katerih knjigovodska vrednost je znašala nad 5 milijonov, so bile uporabljene vse tri metode ocenjevanja vrednosti (metoda tržnih primerjav, na donosu zasnovan način in nabavno vrednostni način), kot so določene z mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV). Za nepremičnine od 1 milijona do 5 milijonov sta bili uporabljeni metodi tržnih primerjav in nabavno vrednostni način, za nepremičnine s knjigovodsko vrednostjo do 1 milijona je bila uporabljena metoda tržnih primerjav. Glede na namen uporabe pa je bila upoštevana hierarhija poštene vrednosti, za vsako sredstvo posebej.

Na podlagi cenitvenega poročila se je vrednost zemljišč in zgradb zmanjšala za 4.223 tisoč evrov. Od tega je bila evidentirana slabitev v višini 1.919 tisoč evrov preko izkaza poslovnega izida in znižanje prevrednotovalnih rezerv v višini 2.304 tisoč evrov ter odprava odloženih davkov v višini 345 tisoč evrov.

Kabelsko kanalizacijo je pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnin ovrednotila na dan 1. 1. 2010. Pri vrednotenju je bila uporabljena metoda nadomestitvenih vrednosti, ker za tovrstna osnovna sredstva ni primerljivih tržnih cen.

Pomembnejša povečanja opredmetenih osnovnih sredstev v uporabi v letu 2012 se nanašajo predvsem na pridobitev nepremičnin in kabelske kanalizacije v višini 10.405 tisoč evrov, izgradnjo in posodobitev kabelskega omrežja v višini 8.040 tisoč evrov, pridobitev telekomunikacijske in druge opreme v višini 50.070 tisoč evrov.

Knjigovodska vrednost opreme na dan 31. 12. 2012 iz naslova finančnega najema je 2.896 tisoč evrov.

Družbe v skupini nimajo omejene lastninske pravice na opredmetenih osnovnih sredstvih, prav tako sredstva niso predmet obremenitve.

 

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2012

1 V okviru drugih prenosov so zajeti prenosi med neopredmetenimi sredstvi in opredmetenimi osnovnimi sredstvi, prenosi med skupinami sredstev ter prenosi iz zalog.
v tisoč EUR Zemljišča, zgradbe in kabelska kanalizacija Kabelsko omrežje Telefonske centrale Oprema za mobilno omrežje Druga oprema Sredstva v izgradnji Drugo Skupaj
Nabavna vrednost                
Stanje 1. 1. 2012 432.347 921.284 281.514 795.412 483.156 49.892 393 2.963.998
Razlika iz preračuna na predstavitveno valuto 138 29 24 28.400 -26.984 84 -36 1.655
Učinek prevrednotenja  -  povečanje 586 0 0 0 0 0 0 586
Učinek prevrednotenja - zmanjšanje -30.798 0 0 0 0 0 0 -30.798
Povečanja 113 2.150 0 2.886 13.944 75.884 4 94.981
Prenos iz sredstev v izgradnji 10.405 8.360 3.639 17.038 29.073 -68.515 0 0
Zmanjšanja, odpisi -1.140 -3.164 -8.018 -4.297 -19.779 -648 -7 -37.053
Drugi prenosi 1 53.553 0 13 -71.612 16.518 -111 348 -1.291
Stanje 31. 12. 2012 465.204 928.659 277.172 767.827 495.928 56.586 702 2.992.078
Popravek vrednosti                
Stanje 1. 1. 2012 89.355 669.264 262.536 563.540 373.431 11.434 0 1.969.560
Razlika iz preračuna na predstavitveno valuto 88 -146 36 13.690 -12.461 0 0 1.207
Učinek prevrednotenja -25.989 0 0 0 0 0 0 -25.989
Povečanja 84 0 0 0 0 0 0 84
Slabitev 0 1.364 49 559 1.161 0 0 3.133
Zmanjšanja, odpisi -42 -2.151 -7.902 -4.289 -20.041 0 0 -34.425
Amortizacija 18.867 28.630 8.080 51.537 38.737 0 0 145.851
Drugi prenosi 1 31.945 0 13 -50.802 14.161 0 0 -4.683
Stanje 31. 12. 2012 114.308 696.961 262.812 574.235 394.988 11.434 0 2.054.738
Neodpisana vrednost                
Stanje 1. 1. 2012 342.992 252.020 18.978 231.872 109.725 38.458 393 994.438
Stanje 31. 12. 2012 350.896 231.698 14.360 193.592 100.940 45.152 702 937.340

 

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2011

1 V okviru drugih prenosov so zajeti prenosi med neopredmetenimi sredstvi in opredmetenimi osnovnimi sredstvi, prenosi med skupinami sredstev ter prenosi iz zalog.
v tisoč EUR Zemljišča, zgradbe in kabelska kanalizacija Kabelsko omrežje Telefonske centrale Oprema za mobilno omrežje Druga oprema Sredstva v izgradnji Drugo Skupaj
Nabavna vrednost                
Stanje 1. 1. 2011 424.196 909.338 287.893 776.301 475.403 55.614 937 2.929.682
Razlika iz preračuna na predstavitveno valuto -266 -29 -48 -2.398 -243 -143 0 -3.127
Povečanja 25 3.567 130 1.686 5.185 60.843 67 71.503
Prenos iz sredstev v izgradnji 9.365 10.179 2.337 21.165 24.071 -67.117 0 0
Zmanjšanja, odpisi -973 -1.771 -8.798 -1.342 -21.260 695 0 -33.449
Drugi prenosi1 0 0 0 0 0 0 -611 -611
Stanje 31. 12. 2011 432.347 921.284 281.514 795.412 483.156 49.892 393 2.963.998
Popravek vrednosti                
Stanje 1. 1. 2011 72.934 640.451 260.746 487.488 358.741 914 0 1.821.274
Razlika iz preračuna na predstavitveno valuto -151 -81 65 -1.498 -163 0 0 -1.828
Učinek prevrednotenja 32 0 0 3.724 129 0 0 3.885
Slabitev 0 57 66 6.335 0 0 0 6.458
Zmanjšanja, odpisi -307 -1.771 -8.672 -1.096 -19.968 0 0 -31.814
Amortizacija 15.473 29.620 9.423 55.633 46.374 0 0 156.523
Drugi prenosi1 1.374 988 908 12.954 -11.682 10.520 0 15.062
Stanje 31. 12. 2011 89.355 669.264 262.536 563.540 373.431 11.434 0 1.969.560
Neodpisana vrednost                
Stanje 1. 1. 2011 351.262 268.887 27.147 288.813 116.662 54.700 937 1.108.408
Stanje 31. 12. 2011 342.992 252.020 18.978 231.872 109.725 38.458 393 994.438