Letno poročilo 2012

13. Neopredmetena sredstva

Dobro ime in druga neopredmetena sredstva

Neodpisana vrednost dobrega imena na dan 31. 12. 2012 znaša 2.451 tisoč evrov (31. 12. 2011: 2.451 tisoč evrov), neodpisana vrednost drugih neopredmetenih sredstev, ki so nastala kot posledica dokončnih porazdelitev kupnin posameznih družb, znaša 1.337 tisoč evrov.

Skladno s standardi je skupina pristopila k preverjanju slabitve dobrega imena. Skupina je nadomestljivo vrednost denar ustvarjajoče enote ugotavljala na dan 31. 12. 2012 in je bila izračunana kot vrednost pri uporabi na podlagi modela diskontiranih bodočih denarnih tokov na sedanjo vrednost in sledečih predpostavk:

  • g – nominalna rast denarnih tokov v residualu z vključeno stopnjo inflacije – 2 %,
  • WACC – tehtano povprečje stroškov kapitala - 11,4 %,
  • planirani denarni tokovi za obdobje 2013 -2017 denar ustvarjajoče enote,
  • izračun vrednosti v residualu na podlagi normalizacije dolgoročnega poslovanja.   

 

Koncesije in licence

Koncesije praviloma predstavljajo pravice do uporabe frekvence spektra GSM 900 in 1800 ter UMTS mobilne telefonije na področju Republike Slovenije, GSM na Kosovu ter GSM 900 in UMTS v Makedoniji v skupnem znesku 94.971 tisoč evrov. Ostale licence pa se nanašajo na licence za uporabo računalniških programov.

Neodpisane vrednosti pridobljenih koncesij na dan 31. 12. 2012 znašajo: v Sloveniji za UMTS, 36.159 tisoč evrov (v 2011: 40.300 tisoč evrov), za GSM pa 1.327 tisoč evrov (v letu 2011: 2.263 tisoč evrov). Na Kosovu znaša neodpisana vrednost koncesij za GSM na dan 31. 12. 2012 43.553 tisoč evrov (v letu 2011: 47.937 tisoč evrov). V Makedoniji pa znašajo na dan 31. 12. 2012 koncesije za UMTS 3.824 tisoč evrov (v letu 2011 1.374 tisoč evrov) in GSM 10.108 tisoč evrov (v letu 2011 13.471 tisoč evrov).

Družbe v skupini nimajo omejene lastninske pravice na neopredmetenih sredstvih, prav tako pa sredstva niso predmet obremenitve.

Pomembnejša povečanja neopredmetenih sredstev v uporabi letu 2012 se nanašajo predvsem na nabavo računalniške programske opreme v višini 7.057 tisoč evrov in nabavo koncesij in licenc v višini 1.098 tisoč evrov.

 

Gibanje neopredmetenih sredstev na dan 31. 12. 2012

1 V okviru drugih prenosov so zajeti prenosi med neopredmetenimi sredstvi in opredmetenimi osnovnimi sredstvi, prenosi med skupinami sredstev ter prenosi iz zalog.
v tisoč EUR Dobro ime Koncesije in licence Računalniški programi Druga neopredmetena sredstva Neopredmetena sredstva v izgradnji Skupaj
Nabavna vrednost            
Stanje 1. 1. 2012 107.922 258.519 134.428 36.257 10.126 547.252
Razlika iz preračuna na predstavitveno valuto 0 280 93 46 0 419
Povečanja 0 372 1.576 628 25.173 27.749
Prenosi v uporabo 0 1.098 7.057 3 -8.158 0
Zmanjšanja 0 -1.169 -12.736 -2.184 0 -16.089
Drugi prenosi 1 0 3.986 1.955 -2.312 0 3.629
Stanje 31. 12. 2012 107.922 263.086 132.373 32.438 27.141 562.960
Popravek vrednosti            
Stanje 1. 1. 2012 105.471 146.704 109.542 27.850 267 389.834
Razlika iz preračuna na predstavitveno valuto 0 70 148 18 0 236
Slabitev 0 0 142 0 0 142
Zmanjšanja 0 -1.169 -12.731 -422 0 -14.322
Drugi prenosi 1 0 3.667 1.827 -476 0 5.018
Amortizacija 0 14.098 17.441 1.558 0 33.097
Stanje 31. 12. 2012 105.471 163.370 116.369 28.528 267 414.005
Neodpisana vrednost            
Stanje 1. 1. 2012 2.451 111.815 24.886 8.407 9.859 157.418
Stanje 31. 12. 2012 2.451 99.716 16.004 3.910 26.874 148.955

 

Gibanje neopredmetenih sredstev 2011

1 V okviru drugih prenosov so zajeti prenosi med neopredmetenimi sredstvi in opredmetenimi osnovnimi sredstvi, prenosi med skupinami sredstev ter prenosi iz zalog.
v tisoč EUR Dobro ime Koncesije in licence Računalniški programi Druga neopredmetena sredstva Neopredmetena sredstva v izgradnji Skupaj
Nabavna vrednost            
Stanje 1. 1. 2011 108.853 258.878 131.580 32.426 11.748 543.485
Razlika iz preračuna na predstavitveno valuto 1 -682 -25 -59 0 -765
Povečanja 0 21 1.832 217 14.771 16.841
Prenosi v uporabo 0 783 6.832 8.373 -15.988 0
Zmanjšanja -932 -481 -5.791 -4.700 -405 -12.309
Drugi prenosi 1 0 0 0 0 0 0
Stanje 31. 12. 2011 107.922 258.519 134.428 36.257 10.126 547.252
Popravek vrednosti            
Stanje 1. 1. 2011 105.471 151.010 95.727 27.776 634 380.618
Razlika iz preračuna na predstavitveno valuto 0 -238 -149 -94 0 -481
Slabitev 0 0 0 0 38 38
Zmanjšanja 0 -474 -5.660 0 -405 -6.539
Drugi prenosi 1 0 -17.721 -1.009 -831 0 -19.561
Amortizacija 0 14.127 20.633 999 0 35.759
Stanje 31. 12. 2011 105.471 146.704 109.542 27.850 267 389.834
Neodpisana vrednost            
Stanje 1. 1. 2011 3.382 107.868 35.853 4.650 11.114 162.867
Stanje 31. 12. 2011 2.451 111.815 24.886 8.407 9.859 157.418