Letno poročilo 2012

12. Dobiček na delnico

Osnovni čisti dobiček na delnico je izračunan tako, da čisti dobiček obračunskega obdobja, ki pripada navadnim delničarjem, delimo s tehtanim povprečnim številom v obračunskem obdobju, uveljavljajočih se navadnih delnic.

Tehtano povprečno število uveljavljajočih se navadnih delnic se izračuna iz podatkov o številu uveljavljajočih se navadnih delnic, ob upoštevanju morebitnih odkupov in prodaj znotraj obdobja ter ob upoštevanju časa, v katerem so bile delnice udeležene pri ustvarjanju dobička.

Popravljeni čisti dobiček na delnico se ne izračunava, ker družba nima popravljalnih potencialnih rednih delnic.

v tisoč EUR 2012 2011
Čisti poslovni izid, namenjen razdelitvi delničarjem, lastnikom navadnih delnic matične družbe 43.687 34.011
Tehtano povprečno število navadnih delnic za dobiček na delnico 6.505.478 6.505.478

 

Pri izračunu tehtanega povprečnega števila navadnih delnic nismo upoštevali lastnih delnic, ki jih ima družba.

Tehtano povprečno število navadnih delnic

v tisoč EUR 2012 2011
Tehtano povprečno število navadnih delnic za dobiček na delnico 6.535.478 6.535.478
Manj lastne delnice družbe -30.000 -30.000
Skupaj 6.505.478 6.505.478