Letno poročilo 2012

11. Davek iz dobička

v tisoč EUR 2012 2011

Davek tekočega leta

205 -18.016

Odložene terjatve / obveznosti za davek

-2.780 3.209

Odhodek za davek iz dobička v breme rezultata

-2.575 -14.807

 

v tisoč EUR 2012 2011

Dobiček/izguba pred obdavčitvijo po MSRP

46.262 48.818

Davek iz dobička, upoštevajoč predpisano davčno stopnjo

-8.327 -9.764

Nepripoznane odložene terjatve za davek zaradi davčnih izgub

-1.605 -8.092

Neobdavčene prejete dividende

724 544

Davčno nepriznani odhodki

13.226 -1.019

   V preteklih letih nepriznani davčni odhoki

16.911 23

   Tekoče davčno nepriznani odhodki

-3.685 -1.042

Sprememba davčne stopnje

-5.641 -22

Koriščenje davčne olajšave v tekočem obdobju

133 1.158

Učinek nižje davčne stopnje

1.037 30

Drugo

-2.122 2.358

Skupaj odhodek za davek

-2.575 -14.807

Efektivna davčna stopnja za leto 2012 je 5,57 % (2011: 30,33 %). Nizka efektivna davčna stopnja v letu 2012 je posledica davčno priznanih odhodkov iz oslabitve finančnih naložb, ki so v letu 2012 odtujene.

Skladno s predpisi o davku na dohodek pravnih oseb se je v letu 2012 v Sloveniji spremenila davčna stopnja iz 20 % na 18 %. Prav tako se je spremenila višina davčne olajšave vlaganja v raziskave in razvoj iz 40 % na 100 %, vendar največ v višini davčne osnove. Znesek olajšave za investiranje pa se je iz 30 % povečal na 40 % zneska, investiranega v zakonsko določeno vrsto opreme in neopredmetenih osnovnih sredstev brez zgornjega praga koriščenja olajšave. Splošna olajšava za investiranje se izključuje z olajšavo za vlaganje v raziskave in razvoj.

V ostalih državah ni bilo sprememb določb Zakona o davkih.

Zaradi spremembe davčne stopnje je Skupina Telekom Slovenije pripoznala zmanjšanje terjatev za odložene davke v breme poslovnega izida v višini 5.641 tisoč evrov.

 

Spremembe odloženih davkov, ki so pripoznani v izkazu poslovnega izida

v tisoč EUR 2012 2011

Opredmetena osnovna sredstva

-1.404 1.086

Finančne naložbe

1.106 678

Rezervacije

-1.868 688

Terjatve in zaloge

-3.423 760

Druga sredstva

2.809 -3

Spremembe odloženih terjatev/obveznosti za davek

-2.780 3.209

 

Spremembe odloženih davkov, ki so pripoznane v kapitalu

v tisoč EUR 2012 2011
Sprememba prevrednotovalnih rezerv iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev 345 0
Sprememba poštene vrednosti finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo -5 436
Spremembe odloženih terjatev/obveznosti za davek 340 436