Letno poročilo 2012

10. Finančni prihodki in finančni odhodki

v tisoč EUR 2012 2011
Prihodki iz dividend 61 459
Prihodki od obresti 5.307 3.854
Sprememba v pošteni vrednosti izvedenih finančnih inštrumentov 139 0
Drugi finančni prihodki 2.515 5.761
Skupaj finančni prihodki 8.022 10.074
Odhodki zaradi izdanih obveznic 15.124 15.122
Odhodki za obresti 3.124 7.445
Neto negativne tečajne razlike 160 156
Sprememba v pošteni vrednosti izvedenih finančnih inštrumentov 0 110
Slabitev finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo 422 1.317
Slabitev danih posojil 5.093 0
Drugi finančni odhodki 368 356
Skupaj finančni odhodki 24.291 24.506
Finančni izid -16.269 -14.432

 

Čisti prihodki/odhodki zaradi spremembe poštene vrednosti finančnih naložb, izkazani v poslovnem izidu    

v tisoč EUR 2012 2011
Finančne naložbe, razpoložljive za prodajo -422 -1.317
   - odhodki iz oslabitve -422 -1.317
Izvedeni finančni inštrumenti 139 -110
   - prihodki od prevrednotenja 675 1.163
   - odhodki od prevrednotenja -536 -1.273
Čisti prihodki/odhodki zaradi spremembe poštene vrednosti -283 -1.427


Finančni prihodki in odhodki zaradi spremembe poštene vrednosti finančnih naložb pripoznani neposredno v drugem vseobsegajočem donosu  

v tisoč EUR 2012 2011
Pozitivna sprememba poštene vrednosti naložb razpoložljivih za prodajo 405 -2.182
Negativna sprememba poštene vrednosti finančnih naložb razpoložljivih za prodajo -371 0
Odloženi davki -5 436
Skupaj prevrednotenje finančnih naložb razpoložljivih za prodajo 29 -1.746