Letno poročilo 2012

Proces prepoznavanja in obvladovanja tveganj

Vsak poslovni načrt in vse večje poslovne odločitve in projekti vključujejo tudi prepoznavanje, analizo in načrt nadaljnjega obvladovanja možnih tveganj. Ta proces zajema sistematično komuniciranje in posvetovanje, opredelitev tveganj, analizo, vrednotenje, spreminjanje, kontrolo, spremljanje in pregledovanje tveganj. Ocenjevanje tveganj poteka po sprejeti metodologiji. Pri njihovem obvladovanju se odločamo med strategijami sprejetja tveganja, izogibanja tveganju, prenosom tveganja na tretjo osebo in zmanjšanjem tveganja.

Za zmanjševanje tveganj uporabljamo naslednje ukrepe:

  • vzpostavitev notranjih kontrol,
  • izpeljava scenarijev za znižanje tveganj na sprejemljivo raven,
  • transakcije na denarnem trgu in
  • uporaba izvedenih finančnih instrumentov, najpogosteje obrestne zamenjave (IRS – interest rate swaps) in obrestne kapice.

V projektu vzpostavitve sistema obvladovanja tveganj smo identificirali posamezne lastnike tveganj: člane uprave, direktorje družb v skupini, direktorje sektorjev, vodje služb in drugih organizacijskih enot, vodje projektov ter strokovno osebje s pooblastili. Ti so odgovorni za začetno prepoznavanje tveganj na svojih področjih, njihovo spremljanje in uresničevanje ukrepov. Seznam prepoznanih sedanjih in možnih tveganj redno posodabljamo. Izvajanje ukrepov spremljamo redno, trimesečno, in o tem poročamo upravi in nadzornemu svetu. Priloga o zaznanih tveganjih je tudi sestavni del gradiv, ki se predložijo upravi v postopkih odločanja.