Letno poročilo 2012

Ključna tveganja v Skupini Telekom Slovenije in aktivnosti v letu 2012

Bistvena tveganja so še naprej:

  • tržna in regulatorna tveganja (tveganja iz zunanjega okolja),
  • tveganje neustreznega načrtovanja in izvedbe projektov, tveganje neustrezne konsolidacije procesov, tveganje slabega vodenja strateških naložb v tujini in tveganja, ki so povezana z zaposlenimi (notranja tveganja).

Popis in ocenjevanje tveganj smo na podlagi sprejete metodologije opravili na ravni celotne skupine. S podporo pri prepoznavanju potencialnih tveganj in njihovem obvladovanju smo krepili razvoj kulture odgovornega prevzemanja tveganj. V tem okviru smo izvedli številne delavnice, na katerih smo skupaj z lastniki tveganj pripravili predlog ključnih indikatorjev tveganj, s čimer bomo analizo tveganj še nadgradili.


Tržna tveganja, vpliv gospodarske krize in konkurenčnega okolja 

Gospodarska kriza se še vedno močno odraža na vseh segmentih. Pri uporabnikih še naprej zaznavamo veliko cenovno občutljivost, kar vpliva tudi na nižjo dobičkonosnost storitev. Pretekla znižanja cen storitev se pri mnogih operaterjih odražajo v finančni izčrpanosti in izgubah, s čimer se veča tveganje, da drugi operaterji ne bodo izpolnili obveznosti.  

Na trgu elektronskih komunikacij še naprej vlada izjemna konkurenca. Zaradi velike možnosti izbire uporabnikov med ponudbami številnih operaterjev je tveganje, da bi se v Skupini Telekom Slovenije prepočasi prilagajali novim poslovnim modelom in spremembam v povpraševanju, še vedno visoko. Za zmanjšanje tega tveganja uvajamo nove ukrepe, kot so agresivnejši nastop na trgu in nove ponudbe storitev.

Še vedno obstaja tveganje pasivne vloge pri oblikovanju uporabnikovih pričakovanj. Pričakovanja, navade in potrebe uporabnikov se spreminjajo z vedno hitrejšim tehnološkim razvojem. Globalna tehnološka podjetja narekujejo razvoj in vplivajo na pričakovanja uporabnikov. Zato jasno predstavljamo svoje prednosti, zlasti vrednost, ki jo predstavlja omrežje, pa tudi druge vire dodane vrednosti. Oblikujemo ponudbo, ki je v koraku s časom in se razlikuje od konkurence.


Regulatorna tveganja

V Sloveniji je ves čas prisotno tveganje stopnjevanja regulacije, obstajajo pa aktivna prizadevanja za njegovo zmanjšanje. Večino ukrepov je regulator uvedel predvsem z namenom povečanja konkurenčnosti in uveljavitve alternativnih operaterjev, kar je vplivalo na zmanjšanje tržnega deleža posameznih segmentov storitev. Dodatna regulacija bi povečala tveganje nadaljnjega zmanjševanja tržnega deleža.

Za zmanjšanje regulatornih tveganj v Sloveniji aktivno sodelujemo v postopkih analize trgov pred naložitvijo ukrepov pri Javni agenciji za varstvo konkurence in APEK, z namenom soustvarjanja regulatorskih sprememb.

Na Kosovu in v Makedoniji se s pripravo zakona o elektronskih komunikacijah in spremembami zakonodaje stanje na tem področju izboljšuje.


Tveganje načrtovanja in izvedbe projektov ter konsolidacije procesov 

Proces prenove poslovnih procesov v Skupini Telekom Slovenije, ki poteka skladno s strategijo razvoja do leta 2016, prinaša obsežne spremembe v procesih in organiziranosti. S tem se pojavljajo tudi tveganja za upočasnjeno delovanje ali zastoje v poslovnih procesih. Obstaja tudi nevarnost, da bi bili premalo pozornosti na tekoče prodajne aktivnosti in zanemarjali skrb za uporabnika. Za zmanjševanje tovrstnih tveganj opravljamo popise procesov, določamo skrbnike in izvajamo aktivnosti za optimizacijo.

Optimizacija stroškov je kot eden ključnih strateških ciljev bistvenega pomena, hkrati pa je njeno izvajanje na določenih segmentih lahko v nasprotju z našimi prizadevanji za povečanje števila uporabnikov ali vsaj njegovi ohranitvi. Zato z novimi storitvami, s poudarkom na povečevanju mobilnosti, naložbami v tehnološko napredna omrežja in učinkovito podporo uporabnikom krepimo njihovo zadovoljstvo in tako zmanjšujemo tovrstna tveganja. 


Tveganje neučinkovitega vodenja strateških naložb v tujini 

Z izvajanjem prenovljenega sistema korporativnega upravljanja pomembno zmanjšujemo tveganje, ki izhaja iz neučinkovitega poslovanja podjetij v tujini. Z usklajenim upravljanjem prek strateških kolegijev in delovanjem v upravnih odborih odvisnih družb ter s podporo pri vzpostavljanju in prenosu tehnoloških rešitev že izkoriščamo sinergije. Pomemben mejnik v tej smeri je postavitev novega predplačniškega sistema in drugih rešitev v družbi One.


Tveganja, povezana z zaposlenimi  

Tveganja v zvezi z zaposlenimi so povezana zlasti z doseganjem načrta notranjega prestrukturiranja in premajhnim potencialom zaposlenih. Zato skrbimo za stalno izobraževanje, razvoj ključnih in perspektivnih kadrov ter vključevanje kadrovskih potencialov v projekte zaradi širitve znanj in pridobivanja izkušenj.

Tveganje v zvezi z izvajanjem menedžmenta sprememb in tveganje kot posledica nižje pripadnosti in zavzetosti zaposlenih, tudi zaradi združevanja različnih kultur, obvladujemo z aktivnim in s transparentnim komuniciranjem vodij na vseh nivojih, še posebej v zvezi z vsemi spremembami in ukrepi.