Letno poročilo 2012

Tveganja za druge družbe

Ključna tveganja na področju gradnje in vzdrževanja objektov (GVO)

 • Tveganje neustreznih odločitev glede razširitve nabora obstoječih storitev obvladujemo s predhodnimi analizami glede možnosti vstopa na trg in s presojo stroškov za dodatno usposabljanje kadrov.


Ključna tveganja za družbo Soline

 • Zaradi varčevalnih ukrepov Vlade RS obstaja tveganje, da sanacija poškodovanih nasipov ne bo izvedena v predvidenem obsegu. Izvedba sanacije je pogoj, da bo Evropska komisija sofinancirala projekt, namenjen ohranitvi ogroženih vrst in habitatov v Krajinskem parku Sečoveljske soline.


Ključna tveganja na makedonskem trgu

 • Tveganje prehajanja uporabnikov k drugim ponudnikom zaradi agresivnega delovanja konkurence.
 • Tveganje manjših prihodkov zaradi splošne gospodarske krize, slabega stanja domačega gospodarstva in zmanjšanja kupne moči, zniževanja cen in zmanjšane prodaje storitev.
 • Tveganje neizpolnitve obveznosti s strani naročnikov, ki ga obvladujemo z boljšo izterjavo, za katero so odgovorni tudi skrbniki ključnih uporabnikov. Predlagan je dodaten ukrep preverjanja bonitete novih naročnikov.
 • Tveganja, povezana z digitalno TV, se nanašajo predvsem na pojav nove konkurence na področju prenosa digitalnega signala, sprejetje zakona o digitalizaciji in potrebo po nadgradnji obstoječih pretvornikov (set-top box).  
 • Tveganje neučinkovitih sistemov in procesov.


Ključna tveganja na Kosovu

 • Odvisnost od zunanjih partnerjev pri prodaji storitev in od operaterjev s pomembno tržno močjo, ki imajo v lasti infrastrukturo, zlasti optiko.
 • Tveganje manjših prihodkov zaradi poslabšanja gospodarskega stanja in zmanjšanja proračuna državnih institucij, kar povečuje plačilno nedisciplino.
 • Kreditno tveganje pri operaterjih.
 • Zaradi pomanjkanja rezervnih delov za vzdrževanje tehnologije brezžičnega dostopa je zelo visoko tveganje delovanja in varnosti IKT omrežij in storitev. V pripravi so načrti okrevanja sistemov ( Disaster Recovery ).
 • Tveganje zastarelosti omrežja in s tem omejene možnosti ponudbe storitev zmanjšujemo z nadgradnjo programske opreme za mobilno omrežje in z večjimi vlaganji v mobilni širokopasovni dostop ter hibridno optično-koaksialno omrežje. 
 • Za zmanjševanje tveganja zlorab (zaključevanje mednarodnega prometa prek SIM Box-ov, in druge vrste zlorab) ima Ipko trenutno vzpostavljeno lokalno rešitev sistema za preprečevanje zlorab. To bomo v letu 2013 nadomestili s skupnim sistemom za preprečevanje zlorab (FMS) in s tem močno vplivali na zmanjšanje tveganja.
 • Regulatorna tveganja so se sicer zmanjšala, vendar pa neustrezna opredelitev razvezane krajevne zanke in posledično neustrezna regulacija lahko povzroči težave pri najemu infrastrukture.


Ključna tveganja za družbo Aneks

 • Pravna tveganja v zvezi z namestitvijo opreme obvladujemo z iskanjem alternativnih lokacij.
 • Z načrtovano vpeljavo programa neprekinjenega poslovanja bomo zmanjšali tveganje nedelovanja ključnih funkcij in procesov po naravnih nesrečah.