Letno poročilo 2012

Poslovna tveganja

Povezana so z uspešnim uresničevanjem strategije skupine, s sposobnostjo kratkoročnega in dolgoročnega ustvarjanja poslovnih prihodkov ter z ohranjanjem vrednosti premoženja in ugleda. 

Zaznana poslovna tveganja
Tveganje

Način obvladovanja  

Tveganje sprememb makroekonomskih pogojev poslovanja na ključnih trgih
 • Proaktivnost pri prodaji, oblikovanje raznovrstnih poslovnih modelov (najemni modeli opreme, sofinanciranje opreme, celovita ponudba na ključ pod okriljem Telekoma Slovenije, dodatna ponudba storitev s poslovnimi partnerji v okviru skupine in zunanjimi partnerji).
 • Spremljanje ekonomskih gibanj ter aktivno prilaganje ponudbe novim razmeram.
Tveganje pritiska regulatorja na trgih fiksnih in mobilnih telekomunikacij
 • Aktivno sodelovanje v postopkih analize trga pred naložitvijo ukrepov in opozarjanje na morebitne nepravilnosti, sledenje ukrepom regulatorja.
 • Spremljanje razvoja trga in razmer na drugih trgih EU.
 • Aktivno seznanjanje ustreznih institucij v EU in vlaganje vseh razpoložljivih pravnih sredstev zoper sporne odločbe regulatorja.
 • Zagotavljanje skladnosti internih aktov z zakonodajo v vseh procesih.
Tveganje prehajanja uporabnikov k drugim ponudnikom storitev
 • Aktivna prisotnost na trgu, stalni razvoj novih izdelkov, storitev in vsebin, prehod na konvergenčne storitve.
 • Iskanje novih trgov in novih trženjskih pristopov, stalna skrb za kakovost storitev.
 • Priprava in preučevanje tržnih raziskav, podrobnejša segmentacija trga in prilagajanje prodajnih aktivnosti posameznemu segmentu.
 • Proaktiven pristop pri obveščanju uporabnikov o spremembah ponudbe in cen in na drugi strani o ugodnostih in konkurenčnih prednostih (program zvestobe in drugo).
 • Stalno izboljševanje procesov za podporo in odnosa do uporabnikov.
Tveganje zmanjšanja dobičkonosnosti naročnikov
 • Vsebinska in cenovna optimizacija ponudbe.
 • Redno izobraževanje prodajnih ekip.
 • Definirane pristojnosti in pravila za dodeljevanje popustov.
Tveganje pri uvajanju novih storitev in produktov
 • Pri uvajanju novih storitev slediti ciljem enostavnosti in jasnosti ponudbe ter usmerjenosti na določen segment uporabnikov.
 • Testiranje novih produktov in opreme v laboratoriju in pri testnih uporabnikih ter opazovanje vpliva na ostale segmente; izboljšave pri vodenju projekta in pri izračunih ekonomičnosti; postopen zagon novih storitev; spremljanje vpliva novih storitev na obstoječe storitve po zagonu.
 • Spremljanje ključnih tržnih trendov, motivacija zaposlenih za inovacije in izboljšave, pravočasen odziv na potrebe kupcev, skrajševanje časa od ideje do realizacije.
 • Definiranje in obvladovanje poslovnih procesov ter njihova podpora z IT.
 • Intenzivno spremljanje kakovosti storitev takoj po uvedbi in hitro ukrepanje ob ugotovljenih pomanjkljivostih. 
Tveganje zaradi neizpolnjenih pričakovanj in zahtev strank po isti uporabniški izkušnji ne glede na platformo
 • Ponudba verificiranih in testiranih storitev, kakovostna podpora.
 • Natančno definiran izbor in zagotavljanje ustrezne terminalne opreme.
 • Odzivnost pri prijavi napak, povratna informacija, takojšnje obveščanje zaradi nepričakovanih prekinitev naročniških razmerij.
Tveganje omejevanja zagotavljanja veleprodajnih storitev zaradi plačilne nediscipline
 • Navodilo za izvajanje postopkov v primeru neplačevanja operaterjev. 

 

Vpliv: 1 – majhen, 2 – zmeren, 3 – velik, 4 – zelo velik
Verjetnost: 1 – malo verjetno, 2 – možno, 3 – zelo verjetno, 4 – skoraj gotovo
Stopnja tveganja: zelena barva – nizka , rumena barva – srednja, oranžna barva – visoka, rdeča barva – zelo visoka stopnja pomembnosti tveganja
  Stopnja pomembnosti

Vpliv

Verjetnost

Stopnja tveganja

Tveganje sprememb makroekonomskih pogojev poslovanja na ključnih trgih 3 3 9
Tveganje pritiska regulatorja na trgih fiksnih in mobilnih telekomunikacij 3 3 9
Tveganje prehajanja uporabnikov k drugim ponudnikom storitev 3 3 9
Tveganje zmanjšanja dobičkonosnosti naročnikov 3 3 9
Tveganje pri uvajanju novih storitev in produktov 2 2 4
Tveganje zaradi neizpolnjenih pričakovanj strank 2 2 4
Tveganje omejevanja zagotavljanja veleprodajnih storitev 3 3 9