Letno poročilo 2012

Tveganja delovanja – operativna tveganja

Operativna tveganja so tveganja izgub, ki so posledica neprimernega ali neuspešnega izvajanja notranjih procesov, ravnanj ljudi ali delovanja sistemov, oziroma zunanjih dejavnikov. 

Zaznana operativna tveganja

Tveganje

Način obvladovanja  

Tveganja v zvezi z optimizacijo kadrovskih virov
 • Odhodi delavcev iz poslovnih razlogov; razporejanje zaposlenih na področja, kjer je identificiran kadrovski deficit; nadomeščanje študentov z novimi zaposlenimi. 
Tveganje neustrezne organizacije
 • Posodabljanje organizacijske strukture v skladu s predlogi direktorjev.
 • Posodabljanje organizacijske strukture v skladu z rezultati projekta, prenove poslovnih procesov.
Tveganje kot posledica nižje pripadnosti in zavzetosti zaposlenih
 • Nadgrajevanje sistema ciljnega vodenja, izobraževanje in razvoj vodij na vseh nivojih, skrb za zaposlene. 
Tveganje kot posledica združitve dveh podjetij - kultur
 • Program izobraževanja za direktorje in vodje o integraciji različnih kultur.
 • Ustrezna komunikacija z zaposlenimi glede strateških usmeritev in vizije; postavitev skupnih vrednot in njihovo komuniciranje.
Tveganje komunikacijskega šuma oziroma napačne interpretacije v odnosih z mediji, z interno ali s širšo javnostjo, finančno javnostjo ter z drugimi institucijami.
 • Pravočasna, nedvoumna in jasna sporočila uprave, nadzornega sveta in pristojnih strokovnih služb.
 • Intenzivna gradnja odnosov z mediji. 
Pravna tveganja, povezana s tožbami in z zakonodajo
 • Aktivna obramba pred sodišči in oporekanje tožbam, prizadevanje za izvensodno reševanje sporov, posvetovanje z notranjimi in zunanjimi pravnimi strokovnjaki v izogib nadaljnjim tožbenim zahtevkom pri občutljivih poslovnih odločitvah.
 • Vpliv na zakonodajne rešitve prek sodelovanja v zakonodajnem postopku ter z državnimi organi s podajo strokovno utemeljenih predlogov.
Tveganja postopkov pred Javno agencijo za varstvo konkurence
 • Aktivna obramba v postopkih, posvetovanje z zunanjimi in notranjimi pravniki pri občutljivih poslovnih odločitvah. 
Tveganje delovanja in varnosti IKT omrežij in storitev
 • Posodobitev načrta za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja, preventivni ukrepi za ugotavljanje morebitnih težav in kritičnih točk; testiranje in usposabljanje osebja za pravilno ukrepanje.
 • Dopolnitev in dograditev IKT omrežja in elementov za povečano odpornost pred morebitnimi izpadi v delovanju omrežja, podvajanje ključnih elementov omrežja.
 • Posodobljeni postopki upravljanja naprav in izvajanja nadgradenj.
 • Ustrezno informiranje javnosti.
Tveganje načrtovanja in razvoja IKT tehnologij
 • Stalno spremljanje trendov.
 • Testiranje in validacija rešitev; stalno pridobivanje ekspertnih znanj z vseh področij.
Tveganje zagotavljanja podpore in vzdrževanja produktom IT
 • Interne prerazporeditve kadrov in ustrezno šolanje.
Tveganje odvisnosti od zunanjih izvajalcev
 • Uporaba strategije Dual Vendor (dveh dobaviteljev), kjerkoli je to mogoče.
 • Optimizacija posredniške mreže in prenova sistema nagrajevanja posrednikov.
 • Opredelitev postopkov upravljanja s partnerji v procesu razvoja IT rešitev, formalizacija procesa upravljanja IT potreb.
 • Moneta: popis poslovnih procesov vseh udeležencev, poprodajne aktivnosti in skrb za ključne ponudnike, pridobivanje velikih ponudnikov.
 • Oblikovanje dolgoročnih odnosov z dobavitelji – strateško partnerstvo.
Tveganje nedelovanja povezav in storitev, ki jih zagotavljajo drugi subjekti
 • Sprotno obveščanje o načrtovanih delih na omrežjih operaterjev, prilagoditev IT sistemov avtomatskega obveščanja.
 • Ureditev procesov za spremljanje in poročanje o kazalcih po sporazumu nivoja storitev SLA na najetih omrežjih.
 • Priprava procesa določitve standardiziranih zahtev Telekoma Slovenije do ponudnikov omrežij za nova najemna omrežja.
Tveganje staranja omrežij in tehnologij
 • Preventivno vzdrževanje, zamenjava kritičnih elementov, pridobitev dodatne rezervne opreme iz odstranjene opreme, selitev storitev iz bakrenega na optično omrežje.
 • Uvajanje novih tehnoloških rešitev in prenova omrežja ob upoštevanju realnih razpoložljivih sredstvih.
Tveganje staranja omrežij in tehnologij
 • Uporaba in nadgradnja sistemov za preprečevanje zlorab (FMS).
 • Uporaba obstoječih sistemov varovanja objektov družbe, dvigovanje varnostne kulture zaposlenih, vpeljava novih tehnologij za povišanje varnosti storitev.
Tveganje izgub zaradi razkritja poslovnih skrivnosti
 • Izvajanje splošnih aktov, krepitev varnostne kulture.
 • Graditev primerne komunikacijske kulture za zmanjševanje nenadzorovanega odliva informacij iz podjetja, ki škodujejo ugledu. 
Tveganje izgube prihodkov v procesih Switch to Bill
 • Vzpostavljen sistem za preprečevanje odtekanja prihodkov (RAS) za fiksno telefonijo.
Tveganje izvedbe in kakovosti projektov
 • Prioritetizacija, upravljanje portfelja in kakovostna priprava projektov.
 • Nadzor izvajanja, porabe resursov in kakovosti rezultatov projekta na več ravneh in z več metodami.
 • Pravočasno zaznavanje projektov v težavah in priprava ustreznih ukrepov za njihovo odpravo.
Tveganje učinkovitosti procesov
 • V teku je projekt prenove poslovnih procesov in priprava metodologije poslovnih procesov.
Tveganja s področja kakovosti in pri ravnanju z okoljem
 • Načrti za vzdrževanje in dograjevanje formaliziranih sistemov kakovostnega vodenja, zagon aktivnosti za projekt učinkovite rabe energije, spremljanje kazalnikov.
Tveganje poškodovanja/uničenja premoženja – neposredne škode (naravne nesreče, požar, potres)
 • Tveganje je preneseno na zavarovalnico z zavarovalnim jamstvom na novo vrednost.

 

Stopnja pomembnosti

Vpliv

Verjetnost

Stopnja tveganja

Tveganja v zvezi z optimizacijo kadrovskih virov 3 3 9
Tveganje neustrezne organizacije 2 4 8
Tveganje kot posledica nižje pripadnosti in zavzetosti zaposlenih 2 2 4
Tveganje kot posledica združitve dveh podjetij – kultur 1 2 2
Tveganje v zvezi z informiranjem in komuniciranjem 3 2 6
Pravna tveganja, povezana s tožbami in zakonodajo 3 3 9
Tveganja postopkov pred Javno agencijo za varstvo konkurence 4 2 8
Tveganje delovanja in varnosti IKT omrežij in storitev 4 1 4
Tveganje načrtovanja in razvoja IKT tehnologij 3 2 6
Tveganje zagotavljanja podpore in vzdrževanja produktom IT 2 2 4
Tveganje odvisnosti od zunanjih izvajalcev 2 2 4
Tveganje nedelovanja povezav in storitev, ki jih zagotavljajo drugi subjekti 3 3 9
Tveganje staranja omrežij in tehnologij 2 1 2
Tveganje zlorab 2 2 4
Tveganje izgub zaradi razkritja poslovnih skrivnosti 3 2 6
Tveganje izgube prihodkov v procesih Switch to Bill 3 3 9
Tveganje izvedbe in kakovosti projektov 2 3 6
Tveganje učinkovitosti procesov 3 2 6
Tveganja s področja kakovosti in pri ravnanju z okoljem 2 3 6
Tveganje poškodovanja/uničenja premoženja – neposredne škode 3 1 3