Letno poročilo 2012

Finančna tveganja

Na tem mestu povzemamo ključna finančna tveganja in načine njihovega obvladovanja. Ta tveganja so podrobneje obravnavana v Računovodskem poročilu


Zaznana poslovna tveganja

Tveganje

Način obvladovanja  

Tveganje plačilne sposobnosti
 • Načrtovanje in uravnavanje denarnih tokov, kratkoročne kreditne linije pri domačih bankah, nalaganje presežkov denarnih sredstev pri bankah v obliki depozitov, merila spremljanja in načrtovanja denarnih tokov tudi v ostalih družbah v skupini, kratkoročno financiranje znotraj skupine in uporaba metode cash pooling, zagotavljanje ustrezne višine obratnega kapitala in kapitalske ustreznosti. 
Tveganje neustrezne kapitalske strukture
 • Ohranjanje bonitetne ocene in posledično zmožnosti za zagotavljanje dolgoročnih virov financiranja.
 • Zagotavljanje ustreznega razmerja med dolgom in kapitalom. 
Tveganje pridobivanja virov financiranja
 • Zagotavljanje ustrezne bonitetne ocene.
 • Vzdrževanje poslovnega sodelovanja z bankami.
 • Pravočasno zaznavanje potreb po virih s pomočjo napovedi denarnih tokov.
Tveganje neizpolnitve obveznosti s strani naročnikov
 • Upoštevanje kreditne ocene naročnikov pri prodaji in izvajanje ukrepov.
 • Redno izvajanje izterjave po terminskem planu.
 • Spremljava dnevnih odmikov prometa naročnika glede na povprečno porabo in obveščanje naročnikov o povečani porabi.
 • Zavarovanje potencialnih terjatev pri sklepanju pogodb z dobavitelji. 
 • Ureditev šifranta kupcev.
Tveganje neizpolnitve obveznosti s strani operaterjev
 • Redno spremljanje terjatev in obveznosti, izterjava po obstoječih predpisih.
 • Preverjanje bonitet operaterjev pri sklepanju novih pogodb.
 • Izvajanje navodila za izvajanje postopkov v primeru neplačevanja računov na domačem veleprodajnem trgu.
 • Sprememba vzorčnih pogodb v skladu s priporočilom APEK o ravnanju operaterjev v primeru nerazumnih zahtev za operaterski dostop. 
Obrestno tveganje
 • Tekoče spremljanje finančnih trgov, uporaba instrumentov za zavarovanje obrestne mere pred tveganjem za 30 % posojil.

 

  Stopnja pomembnosti

Vpliv

Verjetnost

Stopnja tveganja

Tveganje plačilne sposobnosti 3 1 3
Tveganje neustrezne kapitalske strukture 3 1 3
Tveganje pridobivanja virov financiranja 3 1 3
Tveganje neizpolnitve obveznosti s strani naročnikov 3 3 9
Tveganje neizpolnitve obveznosti s strani operaterjev 3 3 9
Obrestno tveganje 1 2 2