Letno poročilo 2012

Ključna tveganja po posameznih družbah in trgih

V pregledu izpostavljamo ključna tveganja v posameznih družbah in na trgih ter tveganja, za katera ocenjujemo, da jim bo skupina izpostavljena tudi v naslednjem obdobju. Za vsako od zaznanih tveganj so prikazani ukrepi za obvladovanje, s katerimi se prilagajamo zaznanim spremembam. Preverjanje in analiza izvedenih ukrepov potekata v okviru Službe za upravljanje tveganj v tesnem sodelovanju z lastniki tveganj. V primeru neučinkovitosti sprejetih ukrepov se analizira razloge zanje in na tej osnovi pripravi korektivne ukrepe.