Letno poročilo 2012

Upravljanje tveganj

V Skupini Telekom Slovenije smo v letu 2012 zaključili strateški projekt vzpostavitve sistema celovitega obvladovanja tveganj skupine. Izvajali smo sprejeto politiko upravljanja tveganj in nadgradili katalog tveganj. Pri tem smo ponovno ovrednotili ključna tveganja, določili sprejemljive stopnje tveganj in opredelili dodatne ukrepe za njihovo obvladovanje. Pripravili smo tudi izhodišča za določitev ključnih kazalnikov tveganj. Aktivno spremljamo priložnosti, ki jih vidimo predvsem v izboljšanju poslovnih procesov in večji usmerjenosti h kupcu. Stremimo k temu, da je upravljanje tveganj vgrajeno v vsakodnevne poslovne procese.

Poudarki leta 2012


  • Zaključek strateškega projekta vzpostavitve sistema upravljanja tveganj Skupine Telekom Slovenije.
  • Redno posodabljanje seznama prepoznanih sedanjih in možnih tveganj ter poročanje. 
  • Opravljen popis in ocenjevanje tveganj na ravni celotne skupine.
  • Razdelitev tveganj v posamezne skupine, priprava enotnega opisa in za vsako tveganje ter izdelava kartice tveganja, ki vsebuje splošne podatke o tveganju in podatke o ocenah in ukrepih, ki jih tekoče posodabljamo.
  • Krepitev kulture odgovornega prevzemanja tveganj prek delavnic in s pripravo predloga o ključnih indikatorjih tveganj.
  • Dodatni predlogi ukrepov za obvladovanje tveganj pri vseh skupinah zaznanih tveganj. 


Sistem upravljanja tveganj

Osnova našega sistema upravljanja tveganj je Politika obvladovanja tveganj v Skupini Telekom Slovenije. Dokument je zavezujoč za vse družbe v skupini in vsebuje osnovne smernice za obvladovanje tveganj, vključno s pristojnostmi in z odgovornostmi. Tveganje za nas pomeni negotovost neželenega dogodka, ki lahko pozitivno ali negativno vpliva na doseganje ciljev in je po svoji naravi vgrajeno v vse poslovne procese in odločitve.

Koordiniranje sistema upravljanja tveganj poteka v okviru Sektorja za finance Telekoma Slovenije. Poroča o pomembnih tveganjih, skrbi za razvoj metodologije in orodij, opozarja na potencialna tveganja na posameznih področjih in v poslovnih funkcijah ter sodeluje in nudi strokovno pomoč pri izvajanju procesov upravljanja tveganj. Tesno sodeluje s Službo notranjega revidiranja, ki načrtuje letne revizijske preglede tudi na podlagi ocene in popisa tveganj. Posebno vlogo pri usmerjanju in koordinaciji aktivnosti na področju obvladovanja tveganj ima Odbor za tveganja, ki ga vodi pristojni član uprave. Poleg ostalih nalog odbor svetuje in nudi pomoč pri integraciji upravljanja s tveganji v poslovne procese.