Letno poročilo 2012

Trgovanje z delnico in pomembnejši finančni podatki o delnici

Gibanje vrednosti delnice Telekoma Slovenije 

Delnice na Ljubljanski borzi so se v letu 2012 v povprečju podražile. Tudi borzni indeks SBI TOP je leto zaključil pozitivno in je zrasel za 7,8 %. Kljub temu se je likvidnost trga zmanjšala, celotni promet na trgu delnic pa je bil kar za 23 % nižji kot leto prej.

Pozitivno je leto zaključila tudi delnica Telekoma Slovenije  . Na zadnji trgovalni dan v decembru je njen tečaj znašal 95,55 evra in se je od začetka leta povišal kar za 51,7 %. Tržna kapitalizacija je ob koncu leta znašala 624,5 milijona evrov. Promet z delnicami TLSG se je v letu dni povečal za dobrih 5 % in je znašal 21,3 milijona evrov.

Delnice TLSG so bile ob koncu leta glede na tržno kapitalizacijo na drugem mestu, po prometu pa četrte najprometnejše v letu med vsemi delnicami na Ljubljanski borzi.


Primerjava gibanja tečaja TLSG z gibanjem indeksa SBITOP

grafi_Telekom_07_Primerjava gibanja tecĚŚaja TLSG z gibanjem indeksa SBITOP.png

 

Statistika trgovanja s TLSG na Ljubljanski borzi 

Zaključni tečaj v EUR

I - XII 2012

I - XII 2011

Najvišji dnevni 96,05 89,70
Najnižji dnevni 58,01 60,11
Povprečni 70,06 72,90
Promet v tisoč EUR I - XII 2012 I - XII 2011
Skupni promet v letu 21.264,88 20.222,94
Največji dnevni 1.014,28 3.788,33
Najnižji dnevni 0,13 0,07
Povprečni 87,87 80,89


Pomembnejši finančni podatki o delnici  

1 Knjigovodska vrednost delnice je izračunana kot razmerje med knjigovodsko vrednostjo kapitala družbe Telekom Slovenije na zadnji dan obdobja in tehtanim povprečnim številom navadnih delnic v opazovanem obdobju brez lastnih delnic .
2 Čisti dobiček na delnico je izračunan kot razmerje med čistim poslovnim izidom družbe Telekom Slovenije v obravnavanem obdobju in tehtanim povprečnim številom navadnih delnic v opazovanem obdobju brez lastnih delnic.
3 Kapitalska donosnost delnice je izračunana kot ((tečaj na zadnji trgovalni dan v obdobju – tečaj na prvi trgovalni dan v obdobju) / tečaj na prvi trgovalni dan v obdobju).
 

31. 12. 2012

31. 12. 2011

Zaključni tečaj na zadnji trgovalni dan v obdobju v EUR 95,55 62,98
Knjigovodska vrednost delnice v EUR 1 127,84 127,23
Čisti dobiček na delnico (EPS) 2 v EUR 7,52 3,28
Razmerje tržna/knjigovodska vrednost (P/BV) 0,75 0,50
Kapitalska donosnost delnice v letu v % 3 51,67 % -26,77 %