Letno poročilo 2012

Podatki in pojasnila v zvezi z zakonom o prevzemih

Pri vsebinah, povezanih s prevzemno zakonodajo, ni bilo sprememb. Dne 31. 12. 2012 je bilo stanje naslednje: 

  • V strukturi osnovnega kapitala Telekoma Slovenije ni bilo sprememb. 
  • Vse delnice TLSG so bile neomejeno prenosljive.
  • Telekom Slovenije ni imel vrednostnih papirjev, ki bi zagotavljali posebne kontrolne pravice, in ni imel omejitev glasovalnih pravic.
  • Družbi niso bili znani nikakršni dogovori med delničarji, ki bi lahko povzročili omejitev prenosa vrednostnih papirjev ali glasovalnih pravic.
  • Poslovodstvo ni imelo pooblastil za izdajo ali nakup lastnih delnic.
  • Pravila družbe o imenovanju in zamenjavi članov organov vodenja, o spremembah statuta in pooblastila poslovodstva so bila določena v Statutu družbe.

Družba je imela na 31. 12. 2012 dva delničarja, ki sta bila pomembna neposredna imetnika njenih vrednostnih papirjev v smislu doseganja kvalificiranega deleža 5 ali več % glasovalnih pravic. Republika Slovenija je imela v lasti 4.087.569 delnic ali 62,54-odstotni delež, Kapitalska družba pa 365.175 delnic ali 5,59-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe.


Lastne delnice

Na dan 31. 12. 2011 je družba imela 30.000 lastnih delnic, kar predstavlja 0,46 % kapitala. Število lastnih delnic je nespremenjeno od pridobitve v letu 2003.