Letno poročilo 2012

Odnosi z investitorji

V Telekomu Slovenije omogočamo redno, zanesljivo, dosledno in kakovostno obveščanje investitorjev ter ostalih zainteresiranih javnosti. Transparentnost poslovanja zagotavljamo po kriterijih, določenih za izdajatelje prve kotacije, in skladno s politiko razkrivanja informacij.

V letu 2012 smo pričeli z uresničevanjem novih strateških smernic za okrepitev in nadgraditev korporativne komunikacije z vlagatelji in analitiki. Prenovljena strategija temelji na bolj odprti in proaktivni komunikaciji ter na graditvi dolgoročnih odnosov. Naše glavno vodilo je poglobiti medsebojno sodelovanje ter utrditi zaupanje v družbo.

Družba Telekom Slovenije je izvajala naslednje aktivnosti na področju odnosov z vlagatelji:

  • udeležili smo se predstavitve na Dnevu slovenskega kapitalskega trga in individualnih sestankov na srečanju z investitorji in analitiki v Ljubljani, obeh v organizaciji Ljubljanske borze,
  • po objavi nerevidiranih poslovnih rezultatov za 2011 in ob objavi polletnih rezultatov smo na sedežu družbe organizirali srečanje z vlagatelji in finančnimi analitiki, kjer smo predstavili tudi strateški poslovni načrt 2012-2016,
  • udeležili smo se predstavitve hrvaškim institucionalnim investitorjem in analitikom v Zagrebu, v organizaciji investicijske družbe InterCapital iz Zagreba,
  • sodelovali smo na konferenci za mednarodne institucionalne investitorje v Budimpešti, ki ga je organizirala Budimpeštanska borza v sodelovanju z KBC Equities,
  • sodelovali smo na dveh spletnih konferencah za vlagatelje, v organizaciji Ljubljanske borze,
  • z zainteresiranimi domačimi in tujimi vlagatelji in analitiki smo komunicirali na individualnih sestankih in prek konferenčnih klicev,
  • četrtletno, po vsaki objavi poslovnih rezultatov, smo izdali elektronske TLSG novice, na katere so prijavljeni domači in tudi prejemniki,
  • prenovili in posodobili smo spletno stran za vlagatelje,
  • organizirali smo dve skupščini delničarjev in jih edini v Sloveniji neposredno prenašali prek spleta.

Za vlagatelje, delničarje in ostalo zainteresirano javnost imamo na voljo elektronski naslov ir@telekom.si , pred skupščino in v zvezi z izplačilom dividend pa tudi skupscina@telekom.si in dividenda@telekom.si .


Javne objave

Cenovno občutljive in druge pomembne informacije redno objavljamo na svoji spletni strani, v Središču za vlagatelje in na spletnem portalu Ljubljanske borze SEOnet. V letu 2012 je bilo 52 javnih objav, vse so bile sočasno objavljene v slovenskem ter angleškem jeziku.