Letno poročilo 2012

Lastniška struktura in največji delničarji

Na dan 31. 12. 2012 je bilo v delniški knjigi družbe vpisanih 11.603 delničarjev. Njihovo število se je v primerjavi z letom 2011 zmanjšalo za 107. Največji upad, za 94, smo zabeležili pri kategoriji individualnih lastnikov, največji porast, za 9, pa pri tujih pravnih osebah.

V lastniški strukturi ni bilo večjih sprememb. Na prodajni strani so se pojavljale predvsem domače pravne osebe, ki so svojo udeležbo v lastništvu zmanjšale za 1,7 odstotne točke na 9,18 %. Na nakupni strani so bile najbolj aktivne tuje pravne osebe, katerih delež se je povečal za 1,43 odstotne točke na 4,92 %. 


Lastniška struktura na 31. 12. 2012

grafi_Telekom_06_LastnisĚŚka struktura na 31. 12. 2012.png

 

Spremembe lastniške strukture po kategorijah delničarjev

Naziv delničarja

% lastništva
31. 12. 2012

% lastništva
31. 12. 2011

Letna sprememba v odstotnih točkah
Republika Slovenija 62,54 62,54
Slovenska odškodninska družba, d. d. (SOD) 4,25 4,25 
Individualni delničarji 10,62  10,00 0,62 
Druge domače pravne osebe 9,18 10,88  -1,70 
Kapitalska družba, d. d.    5,59 5,59  -
Investicijske družbe in DZU 0,11 0,17  -0,06 
Tuje pravne osebe 4,92 3,49  1,43
Banke 1,02 1,12  -0,10 
Vzajemni in ostali skladi 1,02 1,18  --0,16 
Telekom Slovenije, d. d. - lastne delnice 0,46 0,46 
Zavarovalnice 0,17 0,17 
Borzno-posredniške hiše 0,12 0,15  -0,03 
Skupaj  100,00 100,00   


Deset največjih delničarjev

Na zadnji dan v letu je imelo deset največjih delničarjev v lasti 78,17 % osnovnega kapitala družbe, kar je za 1,11 odstotne točke manj kot leto prej. 

Delničar na dan 31.12.2012

%

Delničar na dan 31.12.2011

1. Republika Slovenija 62,54 Republika Slovenija 62,54
2. Kapitalska družba, d. d. 5,59 Kapitalska družba, d. d. 5,59
3. Slovenska odškodninska družba, d.d. 4,25 Slovenska odškodninska družba, d.d. 4,25
4. Modra zavarovalnica, d. d. – PPS 1,44 Modra zavarovalnica, d. d. – PPS 1,60
5. Intersvet, d.o.o.     1,14 Intersvet, d.o.o.   1,31
6. Perspektiva FT, d.o.o. 0,75 NFD 1, delniški podsklad 1,24
7. NFD 1, delniški podsklad 0,72 Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav 0,85
8. Triglav vzajemni skladi - delniški Triglav 0,62 Perspektiva FT, d.o.o. 0,75
9. KD Galileo, fleksibilna struktura naložb 0,57 KD Galileo, fleksibilna struktura naložb 0,60
10. NLB, d.d. 0,55 NLB, d.d. 0,55
Skupaj  78,17    79,28 


Delnice v lasti uprave in nadzornega sveta Telekoma Slovenije

Trgovanje z delnicami družbe s strani predstavnikov družbe in obveščanje o tovrstnih transakcijah v družbi Telekom Slovenije sledi veljavni zakonodaji in notranjemu Pravilniku o omejitvi trgovanja z delnicami družbe na podlagi notranjih informacij.

Člani uprave in nadzornega sveta, ki so bili na 31. 12. 2012 imetniki delnic TLSG, so navedeni v tabeli.

Ime in priimek

Funkcija

Število delnic

Delež v kapitalu v %
Uprava      
mag. Rudolf Skobe predsednik uprave 300 0,0046
Zoran Janko član uprave 31 0,0005
Darja Senica članica uprave in delavska direktorica 338 0,0052
Nadzorni svet      
dr. Tomaž Kalin podpredsednik nadzornega sveta 100 0,0015
Martin Gorišek član nadzornega sveta 125 0,0019
Milan Richter podpredsednik nazdornega sveta 1 0,0000
Skupaj Uprava in NS   895    0,0137